1 Απριλίου 2021

ΑΝΑΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Φορολογούμενος έχει βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα ότι στις 31/12/1999 είχε σε καταθετικό λογαριασμό ένα χρηματικό πόσο. Μπορεί αυτό το ποσό να το χρησιμοποιήσει για τεκμηρίωση του πόθεν έσχες μελλοντικά?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, του ΚΦΕ, ο φορολογούμενος δύναται να καλύψει τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της του πραγματικού δηλούμενου εισοδήματος και της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, μόνο με τους ακόλουθους τρόπους:

 

α) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν τα εισοδήματα αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αναγνωρίζονται, εφόσον υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νομίμως από αυτόν.

β) Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

γ) Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

δ) Εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή.

ε) Δάνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία.

στ) Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών για την οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.

ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.

 

Με βάση τα ανωτέρω, χρηματικά ποσά που ο φορολογούμενος έχει σε καταθέσεις του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια για την κάλυψη της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται έμμεσα μέσω της διαδικασίας της ανάλωσης κεφαλαίου, εφόσον έχουν περιληφθεί ως εισόδημα ή ως λοιπά κεφάλαια, στις δηλώσεις εισοδήματος κατά τα παρελθόντα έτη φορολογίας.

 


 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.