17 Μαρτίου 2021

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν. 4513/2018

Ενεργειακή κοινότητα του Ν. 4513/2018 με μέλη αποκλειστικά νομικές οντότητες (δέκα τοπικοί οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων – Τ.Ο.Ε.Β.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την παραγωγή ενέργειας με χρήση ΑΠΕ, συμψηφίζει το παραγόμενο ρεύμα (virtual net metering), μέσω του ΔΕΔΔΗΕ και με βάση την απόφαση του υπουργείου και ενέργειας Αριθμ. ΦΕΚ 759 Β’ 5-3-2019, με το οφειλόμενο ρεύμα των μελών της. Ποιος είναι ο φορολογικός χειρισμός (από πλευράς:φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, τελών χαρτοσήμου και δωρεών) της παραπάνω πράξης τόσο για την ενεργειακή κοινότητα όσο και για τους εταίρους της;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τη παρ. 1, του άρθρου 1, του Ν. 4513/2018, η Ενεργειακή Κοινότητα είναι αστικός συνεταιρισμός με σκοπό, μεταξύ άλλων, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας. Επομένως, όπως προκύπτει από τις εν λόγω διατάξεις καθώς και από το άρθρο 5, αναφορικά με τη δραστηριότητα της Ενεργειακής Κοινότητας, η συγκεκριμένη οντότητα έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ενδεικτικό στοιχείο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Ε.Κοιν. είναι και το γεγονός ότι τα πλεονάσματα (κέρδη) της χρήσης δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά παραμένουν υπό τη μορφή αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς της κοινότητας, με απόφαση της γενικής συνέλευσης (παρ. 2, άρθρο 6). Εν τούτοις, ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δύναται να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά της διατάξεις: α) της φορολογίας εισοδήματος εφόσον αποκτά εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (παρ. 2, άρθρο 47) και β) του κώδικα ΦΠΑ εφόσον πωλεί κατά τρόπο ανεξάρτητο αγαθά ή/ και υπηρεσίες (παρ. 1α, άρθρο 3, του Ν. 2859/2000).

Ο συμψηφισμός του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος της Ε. Κοιν., με την ποσότητα ρεύματος που καταναλώνεται από τα μέλη της και που οφείλεται στο εκάστοτε πάροχο, κατά τη γνώμη μας, ισοδυναμεί με πώληση (διάθεση) της παραγόμενη ποσότητας ρεύματος από την Ε. Κοιν. προς τα μέλη της. Για τις πωλήσεις αυτές, η Ε. Κοιν. έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται  τόσο από τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, όσο και από τον κώδικα ΦΠΑ και τον Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ). Συνοπτικά, η εν λόγω κοινότητα θα πρέπει να εκδίδει τιμολόγιο πώλησης προς τα μέλη της, για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας με την οποία ωφελούνται καθώς πρόκειται για εικονική πώληση μέσω της διαδικασίας του συμψηφισμού. Επί του τιμολογίου αυτού θα πρέπει να υπολογίζεται και ο αναλογών ΦΠΑ, με συντελεστή 6% (περ. 35, Παράρτημα ΙΙΙ, του Ν. 2859/2000). Τέλος, τυχόν κέρδη που θα προκύψουν στο τέλος της χρήσης από το σύνολο των εσόδων και των εξόδων της Ε. Κοιν. θα φορολογηθούν με συντελεστή 24%, βάσει των διατάξεων του άρθρου 58, του ΚΦΕ.


 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.