29 Ιανουαρίου 2021

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ατομική Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία πήρε την επιστρεπτέα προκαταβολή Νο4. Θα ήθελα να με ενημερώσετε πως πρέπει να καταχωρισθεί η προκαταβολή στα βιβλία; Ποια θα είναι η απεικόνιση στην περιοδική ΦΠΑ και ποια στο Ε3;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ως επιστρεπτέα προκαταβολή, ορίζεται «η ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις[1]».

Ωστόσο, παρέχεται και η δυνατότητα μη επιστροφής μέρους του συνολικού ποσού που αρχικά χορηγήθηκε στην επιχείρηση όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως λ.χ. σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Η παραπάνω δυνατότητα, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλέψεις της σχετικής διάταξης, οδηγεί στον χαρακτηρισμό της επιστρεπτέας προκαταβολής, κατά το μέρος που δεν επιστρέφεται, ως ποσού κρατικής επιχορήγησης.

Αναφορικά με την λογιστική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος μπορείτε να ανατρέξετε στην απόφαση ΣΛΟΤ 957/2020, σύμφωνα με την οποία, αρχικά (το φορολογικό έτος 2020) το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής καταχωρίζεται ως κρατικό δάνειο . Στη συνέχεια, οποτεδήποτε η οικονομική οντότητα αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής μέρους του κρατικού δανείου κατά 30% ή 40% τότε θα μειώσει την υποχρέωση και θα καταχωρίσει το μέρος του δανείου που δεν θα αποπληρώσει στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδο από κρατική επιχορήγηση.
Στην περίπτωση δε των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το απλογραφική σύστημα το μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο θα παρακρατηθεί από την επιχείρηση, θα καταχωρισθεί στη στήλη των «λοιπών εσόδων» (βλ. παρ. 12, του άρθρου 3, των ΕΛΠ). Επίσης, στο έντυπο Ε3 το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που δίδεται ως επιδότηση θα καταχωρισθεί στους κωδ. 162-262-362-462 του πίνακα Ζ1, καθώς και στους κωδ. 196-296-496 του πίνακα Ζ3 για πληροφοριακούς λόγους. Εν συνεχεία το ποσό μεταφέρεται στους κωδ. 122-222-322-422 που πίνακα Δ για τον υπολογισμό του τελικού αποτελέσματος.

Αντίστοιχα, οι τόκοι που αναλογούν στο μέρος που διατίθεται ως χαμηλότοκο κρατικό δάνειο, θα καταχωρισθούν στην σχετική στήλη του βιβλίου στο σκέλος των εξόδων ως «λοιπά έξοδα». Στο έντυπο Ε3, θα συμπληρωθούν στον κωδ. 186-286-386-486 του πίνακα Ζ2, καθώς και στους κωδικούς 128-228-328-428 του πίνακα Δ.

Τέλος, σύμφωνα με την Ε.2185/2020, τα ποσά που εισπράττονται ως ενίσχυση με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής δεν καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. κατά τον χρόνο είσπραξής τους. Κατά τον χρόνο που θα πληρωθούν οι όροι της μη επιστροφής μέρους του ποσού της ενίσχυσης, το ποσό που δεν επιστρέφεται καταχωρίζεται στους κωδικούς 310 και 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου.

 [1]Βλέπε και σχετικό άρθρο του κ. Ν. Σγουρινάκη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο τεύχος Οκτωβρίου 2020.


 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.