8 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΩΝ KAI ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΓΑΓΙΑΣ

Λόγω πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα καταστράφηκε μηχανολογικός εξοπλισμός μηχανήματα και κάποιο μέρος βιομηχανικής κτιριακής εγκατάστασης. Επίσης καταστράφηκαν και ημιτελή προϊόντα. Ποιες οι λογιστικές εγγραφές σε κάθε περίπτωση; Για την περίπτωση αυτή υπάρχει απαλλαγή σε ΕΝΦΙΑ; Οι ζημίες που θα προκύψουν θα εκπέσουν και φορολογικά;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Καταρχήν, στη νομοθεσία του ΕΝΦΙΑ, Ν 4223/2013, δεν προβλέπεται κάποια απαλλαγή στην περίπτωση καταστροφής κτηριακών εγκαταστάσεων λόγω ατυχήματος. Σε μία τέτοια περίπτωση, αφού διαπιστωθεί η απώλεια ή η μεταβολή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, θα προηγηθεί μεταβολή στο Ε9 και ακολούθως θα προκύψει αλλαγή στην εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, κατά το έτος που αφορά.

Γενικά, για λόγους τεκμηρίωσης του γεγονότος της καταστροφής περιουσιακών στοιχείων και αποθεμάτων της επιχείρησης εξαιτίας πυρκαγιάς, κατά την γνώμη μας, θα πρέπει να συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο, με την ανάλογη περιγραφή της απώλειάς (καταστροφή, κλοπή, πυρκαγιά  κ.λπ.). Η σύνταξη του εν λόγω εγγράφου είναι σκόπιμο να γίνει, στο πλαίσιο διασφάλισης της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος της οντότητας, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ρητή αναφορά στον νόμο. Θα προηγηθεί συνεδρίαση του ΔΣ (αν πρόκειται για ΑΕ), όπου στο σχετικό πρακτικό θα ορίζεται επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί και θα πιστοποιήσει την απώλεια του περιουσιακού αυτού στοιχείου. Ανάλογα πρακτικά θα συνταχθούν, αν πρόκειται για ΕΠΕ ή ΙΚΕ.

 

1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία

 

Όσον αφορά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για την λογιστική απεικόνιση της καταστροφής θα ακολουθήσουμε τις διατάξεων του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) που προβλέπονται για την απομείωση (περ. β, παρ. 3, άρθρο 18, των ΕΛΠ). Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής: «Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία[1] ενός παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα..».

 

Επομένως, στην περίπτωση που λόγω της πυρκαγιάς οι κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές μόνιμου χαρακτήρα η επιχείρηση αρχικά θα πρέπει να προβεί σε εκτίμηση της ζημιάς απομείωσης, βάσει των ανωτέρω, χρησιμοποιώντας ως παραστατικά λ.χ. την έκθεση ενός ανεξάρτητου πραγματογνώμονα ή την επίσημη προσφορά ανακαίνισης του κτηρίου από κάποια κατασκευάστρια επιχείρηση (βλ. παρ. 5, του άρθρου 5, των ΕΛΠ). Εν συνεχεία, η ζημιά αυτή θα απεικονισθεί στα βιβλία της στον λογαριασμό 12.03 «Σωρευμένες απομειώσεις κτηρίων και τεχνικών έργων» σε χρέωση του λογαριασμού 61.01 «Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)».

 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ζημιά, που είναι αποτέλεσμα της επιμέτρησης ενός παγίου, δεν αναγνωρίζεται φορολογικά (περ. β, παρ. 1, του άρθρου 22, του ΚΦΕ βλ. και Πολ. 1113/2015)  και άρα θα προκύψει προσωρινή διαφορά μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης της εταιρείας.

 

Διαφορετική είναι η περίπτωση της ολικής καταστροφής ενός παγίου, όπου ισχύ έχουν οι διατάξεις περί παύσης της αναγνώρισης αυτού στις οικονομικές καταστάσεις (παρ. 4, του άρθρου 18, των ΕΛΠ). Στην προκειμένη περίπτωση η λογιστική αξία του παγίου θα απεικονισθεί συνολικά ως ζημιά (χρέωση) στον λογαριασμό 67.02 «Ζημιές άλλων καταστροφών». Η ζημιά αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά.

 

2. Ημιτελή προϊόντα

 

Το κόστος παραγωγής των ημιτελών προϊόντων που καταστράφηκαν, θα περιληφθεί στο κόστος παραγωγής της οικείας περιόδου κατά την απογραφή τέλους χρήσης. Η μεταφορά αυτή του κόστους των αποθεμάτων που καταστράφηκαν θα γίνει μέσω της αποτίμησης του τελικού αποθέματος των ετοίμων προϊόντων που θα προκύψουν στο τέλος της χρήσης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής των ετοίμων προϊόντων θα εμφανίζεται προσαυξημένο καθώς σε αυτό θα περιλαμβάνεται και το κόστος των ημιτελών προϊόντων που καταστράφηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση η οντότητα δεν χρειάζεται να προβεί σε ιδιαίτερες λογιστικές εγγραφές. Σημειώνεται ότι με την μεταφορά του κόστους των ημιτελών προϊόντων που καταστράφηκαν στο κόστος παραγωγής και εν συνεχεία στο κόστος πωληθέντων, η ζημιά που υπέστησαν τα αγαθά αυτά θα αναγνωρισθεί φορολογικά.

 [1] Ανακτήσιμη αξία (recoverable amount): Το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας, μειωμένης με το κόστος διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας χρηματορροών) και της αξίας χρήσης αυτού.

Εύλογη αξία (Fair value): Η τιμή ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου ή διακανονισμού μιας υποχρέωσης, μεταξύ πρόθυμων και ενήμερων μερών που ενεργούν υπό κανονικές στην αγορά συνθήκες, κατά την ημερομηνία μέτρησης.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.