17 Νοεμβρίου 2020

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΑΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόεδρος - διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο από 3%, λαμβάνει αμοιβές ως μέλος ΔΣ 2.500 ευρώ/μήνα, με απόφαση ΓΣ. Παράλληλα είναι ασφαλισμένος στην ΑΕ ως μισθωτός με μηνιαίο μισθό μικτά 650. Τον εμφανίζουμε στην ΑΠΔ με ποσοστό εισφοράς στον ΕΦΚΑ για την μισθωτή εργασία εργαζομένου 15,33% και εργοδότη 24,33%. Και για τις αμοιβές ΔΣ με εισφορές εργαζομένου 12,47% και εργοδότη 21,13%. Είναι ορθός ο τρόπος αυτός ή μήπως επιβαρύνετε με επιπλέον του νόμιμου εισφορές? Μήπως για κάποια ιδιότητα οι εισφορές δεν πρέπει να περιέχουν τα ποσοστά (π.χ. τις υγειονομικής περίθαλψης?) Για την ασφαλιστική κάλυψη ποιον κωδικό Π.Κ.Π θα χρησιμοποιώ.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Στην προκειμένη περίπτωση ο ασφαλισμένος ασκεί επί της ουσίας τρεις δραστηριότητες – ιδιότητες: α) συμμετοχή στο ΔΣ ΑΕ και ταυτόχρονα μέτοχος με ποσοστό άνω του 3%, για την οποία υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 39 (αυτοαπασχολούμενοι), β) λαμβάνει αμοιβή ΔΣ σε ΑΕ, για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 (βλ. εγκ. (εγκ. 4/2017 ΕΦΚΑ) και γ) λαμβάνει μηνιαίο μισθό ως υπάλληλος της ΑΕ, σχέση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 38.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36[1], για την παράλληλη ασφάλιση, για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται καταβάλλεται για τις εισφορές της κύριας σύνταξης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 38, ως μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Επίσης, καταβάλλεται  για τις εισφορές της υγειονομικής περίθαλψης, υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 41, ως μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

Η ανωτέρω συνολική μηνιαία εισφορά μισθωτού και εργοδότη για την κύρια σύνταξη του άρθρου 38 δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται. Η ανωτέρω εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 41 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται

Με βάση τα ανωτέρω, για την καταβολή των εισφορών που υπολογίζονται επί της αμοιβής διαχείρισης ως μέλους του ΔΣ της ΑΕ θα χρησιμοποιηθεί το πακέτο κάλυψης 71, ΚΑΔ: 620, και κωδ. ειδικότητας: 401 (εγκ. ΕΦΚΑ 4/2017). Αντίστοιχα, για την αμοιβή που λαμβάνει ο ασφαλισμένος ως μισθωτός θα έχει εφαρμογή ο ΚΠΚ: 101.

 

Σημειώνεται ότι δικαίωμα επιλογής φορέα ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη στην περίπτωση της παράλληλης ασφάλισης παρέχεται μόνο όταν ο ασφαλισμένος συμμετέχει σε δύο φορείς που ο ένας έχει ενταχθεί στον ΕΦΚΑ και ο άλλος δεν έχει ενταχθεί στον ΕΦΚΑ (περ. 5, άρθρο 36, του Ν. 4387/2016). Κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα μείωση των εισφορών για υγειονομική περίθαλψη στην συγκεκριμένη περίπτωση λόγω ασφάλισης σε περισσότερες της μίας κατηγορίες του ΕΦΚΑ.

 

 [1] Όπως τα άρθρα 36,38,39 του Ν.4387/2016 έχουν αντικατασταθεί από τα άρθρα 32,34,35 αντιστοίχως, του Ν. 4670/2020 με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 28/02/2020.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.