3 Νοεμβρίου 2020

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οδοντίατρος απαλλασσόμενος ΦΠΑ, με την έναρξη εργασιών δήλωσε ότι θα κάνει ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Προμηθεύτρια εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία, εκδίδει τιμολόγιο ποσού 5.000 ευρώ χρεώνοντας ΦΠΑ 20%. Θα πρέπει ο οδοντίατρος εντός 15 ημέρων από την έκδοση του τιμολογίου με έκτακτη δήλωση να πληρώσει στην Ελλάδα τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β, της παρ. 2, του άρθρου 11, του κώδικα ΦΠΑ, δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η απόκτηση που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο που πραγματοποιεί μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν του παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης, εφόσον το ύφος των συναλλαγών αυτών, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, που οφείλεται στο κράτος - μέλος της αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, δεν υπερβαίνει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το ποσό των 10.000 ευρώ και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό.

 

Με βάση τα παραπάνω στην περίπτωση που η αξία του αγαθού είναι μέχρι το όριο των 10.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί με το ΦΠΑ της χώρας του προμηθευτή (Βουλγαρία) και ο Έλληνας ιατρός δεν έχει υποχρέωση είτε εγγραφής στο σύστημα VIES, είτε απόδοσης ΦΠΑ στην Ελλάδα. Ωστόσο, δύναται προαιρετικά να εγγραφεί στο σύστημα VIES (παρ. 2, άρθρο 11), ούτως ώστε η αγορά αυτή να επιβαρυνθεί με ΦΠΑ στην Ελλάδα. Στην προκειμένη περίπτωση η συγκεκριμένη συναλλαγή αντιμετωπίζεται ως ενδοκοινοτική απόκτηση από τον ιατρό. Ο δε αναλογών ΦΠΑ αποδίδεται με «έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α.» που υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την λήξη της φορολογικής περιόδου και μόνο για τις φορολογικές περιόδους που πραγματοποιούνται τέτοιες συναλλαγές[1]. Την πρόθεσή του να φορολογηθεί για τις συναλλαγές αυτές στην Ελλάδα θεωρούμε ότι έχει δηλώσει ο οδοντίατρος καθώς έχει ήδη επιλέξει ότι θα πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (ένδειξη «υποχρεωτικά» στο σχετικό πεδίο των στοιχείων της επιχείρησης στο μητρώο) κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης έναρξης εργασιών. Επομένως, αν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις ο ιατρός θα πρέπει να εφαρμόσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στην περίπτωση της ενδοκοινοτικής απόκτησης.

 

 

 

 

 [1] Η ανωτέρω επιλογή γίνεται με υποβολή δήλωσης μεταβολών - μετάταξης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές περιόδους, μετά από την πάροδο των οποίων μπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.

 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.