1 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Βάσει του άρθρου 161 παρ.4 του Ν.4548/2018 περί διανομής μερίσματος σε είδος, Στην περίπτωση μας, υπάρχει βούληση μεταβίβασης ακινήτων της εταιρείας, στους μετόχους, αντί διανομής μερίσματος σε χρήμα. Ερωτάται ποια η φορολογική αντιμετώπιση τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της εκτίμησης της αξίας των ακινήτων και του αναπόσβεστου υπολοίπου του περιουσιακού στοιχείου που πρόκειται να διανεμηθεί. Υπόκειται σε φόρο εισοδήματος για το νομικό πρόσωπο η διαφορά αυτή; Τέλος ποια η λογιστική αντιμετώπιση?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Καταρχήν θα πρέπει να σημειώσουμε ότι επειδή μέχρι στιγμής δεν υφίσταται κάποια ερμηνευτική εγκύκλιος για το συγκεκριμένο ζήτημα, τα όσα πρόκειται να διατυπώσουμε στην απάντησή μας αποτελούν προσωπική μας άποψη.

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, βάσει της παρ. 4, του άρθρου 161, του Ν. 4548/2018, υφίσταται η δυνατότητα η εξόφληση του μερίσματος να γίνει με την απόδοση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (πλην μετρητών). Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αναφέρει ότι στην περίπτωση της μεταβίβασης ακινήτων της εταιρείας με τη μορφή καταβολής μερίσματος, είναι απαραίτητη η αποτίμηση της αξίας τους από ορκωτό λογιστή. Επομένως, θεωρούμε ότι ως αξία των ακινήτων θα ληφθεί υπόψη η λογιστική τους (αναπόσβεστη) αξία.Βάσει των παραπάνω, η λογιστική απεικόνιση δεν μπορεί να είναι διαφορετική από χρέωση του λογ. 53.05 - Μερίσματα, προμερίσματα και άλλα ποσά συναφούς φύσης πληρωτέα[1],σε πίστωση του λογαριασμού του ακινήτου (λογ. 10 και 11), αφού προηγουμένως στον λογ. του παγίου (εφόσον πρόκειται για κτίσμα) έχουν μεταφερθεί οι σωρευμένες αποσβέσεις μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για την μεταβίβαση των ακινήτων είναι αναγκαία σύνταξη σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η υποχρέωση του δικαιούχου – μετόχου για την καταβολή του φόρου μεταβίβασης των επίμαχων ακινήτων (Ν. 1587/1950).[1] Σύμφωνα με το σχέδιο λογαριασμών των ΕΛΠ (Ν. 4308/2014)

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.