27 Ιουλίου 2020

ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε περίπτωση πώλησης μετοχών φυσικού προσώπου με συμμετοχή μικρότερη από 0,5% στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων ΑΕ, με ζημιά π.χ. 1000 ζημιά, α) θα αναγραφεί το ποσό αυτό στη δήλωση εισοδήματος. Αν ναι σε ποιο κωδικό; β) Η ζημιά αυτή μεταφέρεται την επόμενη χρονιά και για 5 συνολικά έτη; Και όταν προκύψει κέρδος θα γραφτεί το ποσό του κέρδους αφαιρούμενων εξόδων και ζημιών; πχ σε 3 έτη το χαρτοφυλάκιο έχει κέρδος 1500 (καθαρό κέρδος 3ου έτους) - 1000 (ζημιά 1ου έτος) = 500. Τότε (3ο έτος) θα αναγραφεί το ποσόν των 500 ευρώ στο κωδ. 659-660 του Πίνακα 6;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Πράγματι βάσει των διατάξεων της παρ. 5, του άρθρου 42, του Ν. 4172/2013, σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημία μεταφέρεται για τα επόμενα πέντε (5) έτη και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας. Επομένως, όπως ορθά αναφέρεται αν στο έτος 2019 από την πώληση μετοχών προκύπτει ζημία, το ποσό αυτό μπορεί να μεταφερθεί λ.χ. το 2022 και να συμψηφισθεί με τυχόν κέρδη από πώληση τίτλων που θα προκύψουν τη χρήση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συμψηφίσθηκε την περίοδο 2020 – 2021. Είναι δε προφανές ότι στον κωδ. 659 -660 της φορολογικής δήλωση θα αναγραφεί το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση της τυχόν μεταφερθείσας ζημιάς από τις προηγούμενες περιόδους. Για το σκοπό αυτό, ο φορολογούμενος θα πρέπει να τηρεί ορισμένα αρχεία (λ.χ. καταστάσεις) επί των οποίων να απεικονίζονται οι πράξεις αυτές. Μολονότι η τήρηση των εν λόγω καταστάσεων δεν είναι υποχρεωτική θεωρούμε σκόπιμη την καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών ανά έτος προκειμένου να διευκολύνονται οι υπολογισμοί και ο έλεγχος κάθε χρονιά. Σημειώνεται δε ότι αν από το αλγεβρικό άθροισμα του αποτελέσματος των επιμέρους συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν ζημιά που μεταφέρεται από προηγούμενη περίοδο, προκύπτει αρνητικό ποσό, δεν συμπληρώνεται ο εν λόγω κωδικός της φορολογικής δήλωσης.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.