13 Ιουλίου 2020

ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε το εξής: Όταν ένας αγρότης ειδικού ή κανονικού καθεστώτος παρέχει υπηρεσίες, π.χ. με το τρακτέρ ή με άλλα μηχανήματα που διαθέτει, προς άλλους αγρότες ή και ιδιώτες, τα έσοδα αυτά πώς θα φορολογηθούν; Ως έσοδα από αγροτική δραστηριότητα ή ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα; Επίσης, στο Ε3 σε ποια στήλη θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα; Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουν και τον αντίστοιχο ΚΑΔ ή αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι ως αγρότες;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 21, του ΚΦΕ: "ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων".

 

Κατά την γνώμη μας, ο νομοθέτης χρησιμοποιεί τον όρο "παραγωγή" και όχι "πωλήσεις", κατά πάσα πιθανότητα επειδή εντάσσει σε αυτήν και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το πλαίσιο των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000) που αφορούν το ειδικό καθεστώς των αγροτών (άρθρα 41, 42 και 43).

 

Στην παράγραφο 1, του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, αναφέρεται (ορισμός του αγρότη του ειδικού καθεστώτος):

"Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5" .

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 42, του παραπάνω Κώδικα, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41, "ως αγροτικές υπηρεσίες θεωρούνται οι παρεχόμενες από τους αγρότες με χειρωνακτική εργασία ή με τον συνήθη εξοπλισμό της εκμετάλλευσής τους, οι οποίες συμβάλλουν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων". Στις υπηρεσίες αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται, τόσο η μίσθωση μηχανικών μέσων, όσο και λοιπού εξοπλισμού γενικά, που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

 

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, κατά την άποψή μας, οι υπηρεσίες που παρέχονται σε τρίτους από την εκμετάλλευση αγροτικών μηχανημάτων, εντάσσονται στο πλαίσιο της αγροτικής δραστηριότητας. Επιπλέον, θεωρείται σκόπιμο να προηγηθεί σχετική μεταβολή στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ με την προσθήκη του σχετικού ΚΑΔ.

 

Ειδικότερα, για την παροχή υπηρεσιών από αγρότη, μέσω του αγροτικού μηχανήματος, σε τρίτους, διακρίνονται δύο περιπτώσεις:

 

α) Παροχή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή ιδιώτες:

 

Για τις εν λόγω πράξεις εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και την αξία των παραδιδόμενων αγαθών ή το είδος και την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών (Πολ. 1191/2016, Πολ. 1201/2016). Υπογραμμίζεται ότι με βάση την παράγραφο 3, του άρθρου 41, του Κώδικα ΦΠΑ, η κατ’ αποκοπή επιστροφή ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται για παροχές (αγροτικών) υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Στην περίπτωση δε, που οι αγρότες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα μηχανήματα, υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, θα εκδίδουν ΑΠΥ (στοιχεία λιανικής) προς ιδιώτες και ΤΠΥ (τιμολόγιο του άρθρου 8 των ΕΛΠ) προς επιχειρήσεις ή άλλους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

β) Παροχή σε αγρότες του κανονικού καθεστώς ΦΠΑ:

 

Για τις εν λόγω πράξεις εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από τον λήπτη των υπηρεσιών, αγρότη του κανονικού καθεστώτος, εφόσον ο παρέχων τις υπηρεσίες είναι αγρότης του ειδικού καθεστώς ΦΠΑ. Αντιθέτως, αν οι αγρότες υπάγονται στο κανονικό καθεστώς του φόρου, τότε εκδίδονται παραστατικά από τους ίδιους όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη περίπτωση.

 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.