19 Ιουνίου 2020

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

ΙΚΕ αποστείλει σε συνεργάτη (σε άλλο νομό) εμπορεύματα, με σκοπό την παράδοση αυτών κατ’ εντολή της στην εκεί πελατεία της. Για την προστασία τους, κατασκευάζει με έξοδα της και του χρησιδανίζει, μια αποσπώμενη τέντα. Η τιμολόγηση γίνεται απ’ ευθείας από την ΙΚΕ. Ο συνεργάτης αμείβεται με ποσοστό και εκδίδει ΤΠΥ. Πως θα απεικονιστεί λογιστικά η κατασκευή και ο χρησιδανισμός της τέντας; Εκτός από την υποβολή της σύμβασης στις τριμηνιαίες απαιτείται κάποια επιπλέον διαδικασία στην ΔΟΥ; Τα παραστατικά μεταφοράς από/προς τον συνεργάτη και των πωλήσεων θα πρέπει να αναφέρουν κάτι συγκεκριμένο;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Οι συναλλαγές μεταξύ των δύο επιχειρήσεων που περιγράφετε εμπίπτουν στο πλαίσιο των πωλήσεων αγαθών μέσω αντιπροσώπου. Ειδικότερα, βάσει της παρ. 12, του άρθρου 8, των ΕΛΠ, ο αντιπρόσωπος που πωλεί αγαθά για λογαριασμό τρίτου έναντι αμοιβής (λ.χ. προμήθειας), εκδίδει ο ίδιος το σχετικό παραστατικό πώλησης προς τον πελάτη. Επιπλέον, εκδίδει και ένα έγγραφο-παραστατικό (εκκαθάριση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για την τεκμηρίωση των πωλήσεων για λογαριασμό της οντότητας. Το έγγραφο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες και αποστέλλεται από τον εκδότη στην οντότητα έγκαιρα, για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης.

Οίκοθεν νοείται ότι η υποχρέωση της παραγράφου 12 εκπληρώνεται και όταν ο αντιπρόσωπος αποστέλλει έγκαιρα στον τρίτο αντίγραφα των εκδιδόμενων τιμολογίων, αντί της σύνταξης και αποστολής ιδιαίτερου συγκεντρωτικού εγγράφου (εκκαθάριση) και εν συνεχεία εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την αμοιβή της (Πολ. 1003/2014).

Διευκρινίζεται δε ότι η αποστολή των εμπορευμάτων στην εγκατάσταση του αντιπροσώπου από την ΙΚΕ γίνεται με την έκδοση σχετικού παραστατικού διακίνησης της παρ. 8, του άρθρου 5, των ΕΛΠ, δίχως να απαιτείται η αναγραφή του σκοπού της διακίνησης (βλ. Πολ. 1003/2014). Τέλος, επισημαίνουμε την υποχρέωση της ΙΚΕ ως προς την παρακολούθηση και απογραφή των αγαθών της σε χώρους τρίτων (παρ. 4, του άρθρου 4).

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) τα υπό κατασκευή πάγια περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται σε υπολογαριασμό κάθε παγίου. Συνεπώς, τα έξοδα κατασκευής της αποσπώμενης τέντας θα καταχωρισθούν στον υπολογ. λ.χ. 12.01.00.0001 – Αποσπώμενη τέντα (υπό κατασκευή) σε πίστωση των οικείων λογαριασμών προμηθευτών. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής θεωρούμε σκόπιμο για λόγους τάξης το σωρευμένο κόστος του λογ. 12.01.00.0001 να μεταφερθεί στον λογ. 12.01.00.0000 - Αποσπώμενη τέντα.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.