19 Ιουνίου 2020

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΑΘΩΝ ΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αγαθά στέλνονται σε Κύπρο ως δείγματα μεγάλης αξίας χωρίς να επιστρέψουν πίσω. Σχετικά με τον ΦΠΑ αυτών εάν δεν εκπέσουμε τον ΦΠΑ αγοράς (που πληρώθηκε στο τελωνείο σημείωση ότι η εισαγωγή έγινε με σκοπό να αποσταλούν ως δείγματα) χρειάζεται να κάνουμε και αυτοπαράδοση; Επίσης, το δελτίο αποστολής μαζί με τα άλλα έγγραφα διακίνησης είναι αρκετά ή χρειάζεται και μηδενικό τιμολόγιο;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη διακίνηση δειγμάτων που διατίθενται δωρεάν στον πελάτη, εκδίδεται το σχετικό παραστατικό διακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 5, του Ν 4308/2014. Επί του παραστατικού αυτού αναγράφονται (βλ. Πολ. 1003/2015) οι εξής πληροφορίες: α) πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. αποστολέα και παραλήπτη, β) η ποσότητα και το είδος των διακινούμενων αγαθών αναλυτικά και γ) η ημερομηνία που έγινε η διακίνηση. Οίκοθεν νοείται ότι αναγράφεται η διεύθυνση στην οποία παραδίδονται τα αγαθά, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση της έδρας του παραλήπτη. Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχει η υποχρέωση αναγραφής, μεταξύ άλλων, της ώρας παράδοσης ή αποστολής, του αριθμού κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου ή του πλωτού μέσου, του τόπου αποστολής και του τόπου προορισμού κ.λπ. χωρίς να συνιστά παράβαση η αναγραφή οποιουδήποτε επιπλέον περιεχομένου. Ωστόσο, η εμπλεκόμενη οντότητα έχει σε κάθε περίπτωση την υποχρέωση να τεκμηριώνει επαρκώς τη διακίνηση των αποθεμάτων της.

 

Οι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρμογή ειδικά όταν τα αγαθά που αποστέλλονται δεν προορίζονται προς πώληση και συνεπώς δεν πρόκειται να τιμολογηθούν. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι για την αποστολή δειγμάτων θα εκδοθεί το οικείο παραστατικό διακίνησης από την πλευρά του αποστολέα, με σκοπό τον δειγματισμό, το οποίο θα συνοδεύει τα αγαθά μέχρι τον τελικό προορισμό τους. Η δε έκδοση τιμολογίου δεν είναι απαραίτητη εφόσον η πράξη αυτή δε συνιστά πώληση και άρα δεν προκύπτει εισόδημα για την επιχείρηση. Τονίζεται, τέλος, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 7, του κώδικα ΦΠΑ, για τα δείγματα που διαθέτει ο υποκείμενος στο φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησής του, δεν προκύπτει θέμα τακτοποίησης του ΦΠΑ της απόκτησής τους για το οποίο έχει ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσης. Κατά την ίδια έννοια, δεν διενεργείται διακανονισμός του ΦΠΑ, σε περιπτώσεις χορήγησης δειγμάτων, τα οποία διατίθενται για τον σκοπό της επιχείρησης. (άρθρο 33, παρ. 1, περ. β του Κώδικα ΦΠΑ).

 

Με βάση τα ανωτέρω, η ελληνική επιχείρηση έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που κατέβαλε στο τελωνείο κατά την εισαγωγή των αγαθών, ακόμη και αν τα συγκεκριμένα αγαθά αποστέλλονται ως δείγματα σε πελάτη της.

Σύμφωνα με παλαιότερες δημοσιευθείσες εγκυκλίους (βλ. Π.7015/690/21.10.1986), ως δείγματα θεωρούνται αγαθά όμοια με τα πωλούμενα από την επιχείρηση, να περιέχουν στην προσφερόμενη συσκευασία αριθμό τεμαχίων μικρότερο από την κανονική εμπορική συσκευασία, να φέρουν την ένδειξη «δείγμα δωρεάν» και να προσφέρονται σε λογικές ποσότητες. Σε περιπτώσεις που το είδος του δείγματος δεν είναι δυνατό να δοθεί σε μικρότερη ποσότητα, θα πρέπει να λαμβάνονται από την επιχείρηση τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα αγαθά που δίδονται σαν δείγματα να μην μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας. Επίσης, στο νόμο δεν καθορίζεται κάποιο ανώτατο ύψος αξίας αγαθών, που μπορούν να διατεθούν από υποκείμενο στο φόρο, δωρεάν υπό μορφή δειγμάτων, διότι κρίθηκε ότι αυτό είναι θέμα πραγματικό και η διάθεσή τους, θα εξετάζεται σε σχέση με τον κύκλο εργασιών, την οργάνωση της επιχειρήσεως κ.λπ. από τον Οικον. Έφορο και τα διοικητικά δικαστήρια.

 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.