1 Ιουνίου 2020

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Στην περίπτωση εκμετάλλευσης σκάφους αναψυχής στην Ελλάδα από Πολωνικής εταιρεία υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο, ορισμού εκπροσώπου και λήψης ελληνικού ΑΦΜ ;
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Καταρχήν υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο πλοίων (https://www.aade.gr/polites/mitroo-ploion) έχουν βάσει του άρθρου 2, του Ν. 4256/2014,

α) Τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής ελληνικής σημαίας.

β) Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε. υπό προϋποθέσεις, τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α, του άρθρου 3, του Ν. 4256/2014.

γ) Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Σημειώνεται ότι τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ξένη σημαία δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο πλοίων εφόσον δεν χρησιμοποιούνται για επιχειρηματική εκμετάλλευση.

Περαιτέρω αναφορικά με τη φορολογία του ΦΠΑ θεωρούμε απαραίτητο να αναφέρουμε τα όσα ορίζονται στην παρ. 12, του άρθρου 14, του Ν. 2859/2000, βάσει των οποίων ο τόπος βραχυχρόνιας[1] μίσθωσης σκάφους είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη στο εσωτερικό της χώρας. Επίσης, όταν η μίσθωση δεν είναι βραχυχρόνια και αφορά πρόσωπο μη υποκείμενο στο ΦΠΑ (λ.χ. ιδιώτη), τόπος μίσθωσης θεωρείται το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που το σκάφος τίθεται πράγματι στη διάθεση του λήπτη στο εσωτερικό της χώρας και η υπηρεσία παρέχεται πράγματι από την έδρα ή μια μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος στο εσωτερικό της χώρας.

Αντίθετα, τόπος φορολογίας δεν είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που το σκάφος τίθεται πράγματι στη διάθεση του λήπτη εκτός του εσωτερικού της χώρας και η υπηρεσία παρέχεται πράγματι από την έδρα ή μια μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος στον ίδιο τόπο της διάθεσης του σκάφους.

Στη περίπτωση δε που το σκάφος παραδίδεται στον λήπτη στην Ελλάδα ενώ ο εκμισθωτής δε διαθέτει εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας μας, η μακροχρόνια μίσθωση του σκάφους φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας (Πολ. 1148/2013). Ωστόσο, με νεότερη απόφασή της (Α. 1018/2020) η διοίκηση έκρινε ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο τόπος φορολογίας θα πρέπει να συνδέεται με τον τόπο πραγματοποίησης του ταξιδιού κατά τη μίσθωση του σκάφους, για λόγους αποτροπής στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Επομένως, ακόμη και στην περίπτωση που ο εκμισθωτής δε διαθέτει εγκατάσταση στην Ελλάδα θα οφείλεται ΦΠΑ στη χώρα μας όταν ο πλους του υπό εκμετάλλευση σκάφους πραγματοποιείται σε ελληνικά ύδατα. Για τη έκδοση ΑΦΜ για το σκοπό της απόδοσης του ΦΠΑ, θα ακολουθείται η διαδικασία της Πολ. 1113/2013 εφόσον η χώρα εγκατάστασης του εκμισθωτή βρίσκεται εντός ΕΕ.   

 

 [1] Ως «βραχυχρόνια» χαρακτηρίζεται η μίσθωση μεταφορικού μέσου έως 30 ημέρες και προκειμένου για πλωτά μέσα μεταφοράς έως 90 ημέρες. Κατά συνέπεια η συνεχής μίσθωση μεταφορικών μέσων για διάστημα μεγαλύτερο του ανωτέρω, χαρακτηρίζεται ως μακροχρόνια μίσθωση.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.