20 Δεκεμβρίου 2019

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Μισθωτός, πενθήμερη εργασία, πλήρης απασχόληση, προϋπηρεσία μικρότερη 10 ή 12 ετών, μικτά 650,00 και πρόσληψη 9/7/2019. Για το δεύτερο ημερολογιακό έτος έως 9/10/2020 (λήξη δέσμευσης προγράμματος ΟΑΕΔ), πόσες ημέρες και αποδοχές άδειας δικαιούται; Η άδεια θα δίνεται τμηματικά από τον Ιανουάριο. Ποιο ποσό (μικτό) καταβάλλω έως την 9/7/2020 και ποιο από 10/7/2020; Εάν η άδεια χορηγηθεί μετά τις 10/7/2020 αλλάζει το συνολικά καταβαλλόμενο ποσό; Εάν ο ανωτέρω μείνει έως 31/12/2020 πώς διαμορφώνεται η κατάσταση; Γενικά, οι αποδοχές άδειας μπορούν να ξεπεράσουν τις κανονικές αποδοχές του μηνός;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του N 3144/2003, παρέχεται στο μισθωτό η δυνατότητα να λαμβάνει τμηματικά την άδεια αναψυχής κατ’ αναλογία του χρόνου υπηρεσίας του στον εργοδότη κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του στην επιχείρηση. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του N 3302/2004 η δυνατότητα χορήγησης τμηματικής άδειας επεκτάθηκε πέραν του πρώτου ημερολογιακού έτους και κατά το δεύτερο ημερολογιακό, από της προσλήψεως, έτος του μισθωτού.

Ειδικότερα, κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει την ετήσια κανονική άδεια, η οποία αναλογεί στον χρόνο απασχόλησής του στην υπόχρεη επιχείρηση και υπολογίζεται κατ’ αναλογία του χρόνου υπηρεσίας του, στην περίπτωση που η σχέση εργασίας διακόπτεται εντός του ημερολογιακού αυτού έτους. Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου ήτοι προκειμένου για το δεύτερο ημερολογιακό έτος απασχόλησης οι εργάσιμες ημέρες αδείας ορίζονται σε είκοσι μία (21) ημέρες αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας υπό την προϋπόθεση η εργασιακή σχέση να παραμείνει ενεργός καθ’ όλο το 2ο ημερολογιακό έτος (βλ. σχετικό άρθρο Π. Ραπανάκης, Η ετήσια κανονική άδεια των μισθωτών που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Ιουλίου του 2019 του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη).

 

Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις:

 

Α. Λήξη σχέσης απασχόλησης μετά την συμπλήρωση του 1ου ημερολογιακού έτους και πριν την συμπλήρωση του 1ου εργασιακού έτους (μέχρι τις 8/7/2020).

Κατά την περίοδο 1/1/2020 – 8/7/2020, ο μισθωτός δικαιούται τμηματική άδεια υπολογιζόμενη σε 20/12 Χ μήνες απασχόλησης, ήτοι 1,67 ημέρες ανά μήνα απασχόλησης, μέχρις ότου συμπληρώσει 12 μήνες απασχόλησης (ένα εργασιακό έτος). Επομένως, μέχρι 8/7/2020 δικαιούται: 6,27 Χ 1,67 = 11 ημέρες αδείας.

 

Β. Διάρκεια σχέσης απασχόλησης μετά τη συμπλήρωση του 1ου εργασιακού έτους και μέχρι την συμπλήρωση του 2ου ημερολογιακού έτους (μετά τις 9/7/2020).

Κατά την περίοδο 9/7/2020 – 31/12/2020, ο μισθωτός δικαιούται τμηματική άδεια υπολογιζόμενη σε 21/12 Χ μήνες απασχόλησης, ήτοι 1,75 ημέρες ανά μήνα απασχόλησης, μέχρις ότου συμπληρωθεί το δεύτερο ημερολογιακό έτος. Επομένως, μέχρι τις 31/12/2020 δικαιούται: 5,73 Χ 1,75 = 10 ημέρες αδείας.

Ομοίως για το διάστημα 9/7/2020 – 9/10/2020 δικαιούται: 1,75 Χ 3 = 5 ημέρες αδείας.

 

Οι αποδοχές αδείας υπολογίζονται βάσει των ημερών αδείας, λ.χ. σε διάστημα αδείας 11 ημερών αναλογούν αποδοχές: (11/25) Χ μηνιαίος μισθός (650,00 ευρώ). Οι αποδοχές αδείας για τις υπό χορήγηση ημέρες αδείας ανέρχονται σε €364 (14/25Χ€650) για υπηρεσία κάτω των 10 ετών στον ίδιο εργοδότη. Μόνο σε περίπτωση υπηρεσίας άνω των 10 ετών, το σύνολο των αποδοχών αδείας ανέρχεται στα 30/25 του μηνιαίου μισθού. Αντίστοιχα, το επίδομα αδείας ισούται με τις αποδοχές αδείας υπό τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβεί το ½ του μηνιαίου μισθού ετησίως.

Ως ημέρες αδείας νοούνται πάντα οι εργάσιμες ημέρες. Συνεπώς, είναι δυνατό οι δικαιούμενες ημέρες αδείας να υπερβούν τις εργάσιμες ημέρες ενός μήνα απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή, οφείλεται ο μηνιαίος μισθός ενός μηνός και οι υπόλοιπες ημέρες της κανονικής αδείας του μισθωτού θα ληφθούν σε επόμενο μήνα, υποχρεωτικά μέχρι τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους.

 


 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.