16 Δεκεμβρίου 2019

ΑΓΟΡΑ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΕ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ)

Θα ήθελα γνωρίζω αν θεωρείται η αγορά ή η λήψη υπηρεσιών από ΕΕ ενδοκοινοτική για φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης (χωρίς καμία δραστηριότητα υπαγόμενη σε ΦΠΑ). Να κάνωδήλωση στο μητρώο για ενδοκοινοτικήαπόκτηση? να υποβάλλωVIES ή το καταχωρώαπλά σαν έξοδο στα βιβλία τους?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Α. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11, του κώδικα ΦΠΑ, δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται:

α) από υποκείμενο στο φόρο που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41,

β) από υποκείμενο στο φόρο που πραγματοποιεί μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν του παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης και

γ) από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο,

 

εφόσον το ύφος των συναλλαγών αυτών, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, που οφείλεται στο κράτος - μέλος της αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, δεν υπερβαίνει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το ποσό των 10.000 ευρώ και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό.

 

Επιπλέον, στην παρ. 6, του άρθρου 36, προβλέπεται ότι ο υποκείμενος στο φόρο ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα νομικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στο φόρο και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, εφόσον διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, οι οποίες δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 υποχρεούνται:

α) να υποβάλλουν τις δηλώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 και να λαμβάνουν ΑΦΜ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ΚΦΔ (Ν. 4174/2013),

β) να υποβάλλουν δήλωση μεταβολών, με την οποία γνωστοποιούν τη διενέργεια φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΦΔ (Ν. 4174/2013). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολόγηση (βλ. παρ. 1, του άρθρου 11) και πριν την διενέργεια των σχετικών πράξεων,

γ) να υποβάλλουν δήλωση με την οποία γνωστοποιούν την παύση των φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο δεν προβλέπεται η πραγματοποίηση φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών,

δ) να υποβάλλουν τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα,

ε) να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν τις ως αποκτήσεις (παρ. 8, άρθρο 38). Με την υποβολή των δηλώσεων αυτών θα γίνεται και η απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ στο δημόσιο.

 

Επομένως, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η επιχείρηση που πραγματοποιεί απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών θα φορολογηθεί για την αγορά αγαθών από υποκείμενο εγκατεστημένο εντός ΕΕ στην χώρα του πωλητή, εφόσον το ύψος των συναλλαγών αυτών, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, που οφείλεται στο κράτος - μέλος της αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, δεν υπερβαίνει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το ποσό των 10.000 ευρώ και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό.

Στην ανωτέρω περίπτωση η συναλλαγή δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση και άρα δεν υφίστανται οι υποχρεώσεις της παρ. 6, του άρθρου 38 (βλ. παραπάνω), ενώ επί του τιμολογίου αγοράς θα εφαρμοστεί ο συντελεστής ΦΠΑ της χώρας του πωλητή.

 

Β. ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Στην περίπτωση της λήψης υπηρεσίας από υποκείμενο εγκατεστημένο εντός ΕΕ τόπος φορολογίας όσον αφορά τον ΦΠΑ είναι η χώρα εγκατάστασης του λήπτη (Ελλάδα).  Συνεπώς, η εν λόγω επιχείρηση βάσει της παρ. 8, του άρθρου 38, υποχρεούταιστην υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιεί τις ως άνω φορολογητέες πράξεις.Σημειώνεται ότι με τις δηλώσεις αυτές θα γίνεται και η απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ στο ελληνικό δημόσιο.

Επίσης, με βάση την παρ. 5β, του άρθρου 36, ο υποκείμενος στον φόρο ή το µη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, που λαμβάνει υπηρεσίες από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - µέλος, για τις οποίες ο τόπος είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, και για τις οποίες είναι ο ίδιος υπόχρεος στον φόρο, υποχρεούται για τις εν λόγω υπηρεσίες που λαμβάνει:

α) να χρησιμοποιεί τον αριθμό φορολογικού μητρώου του µε το πρόθεμα «EL» πριν από αυτόν,

β) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο στο εσωτερικό της χώρας.

 

Γ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

Επισημαίνουμε ότι ανεξάρτητα από το καθεστώς ΦΠΑ της επιχείρησης, καθώς και του τόπου φορολόγησης των συναλλαγών στο πλαίσιο του φόρου αυτού, η λογιστική εγγραφή του εξόδου ακολουθεί σε κάθε περίπτωση τις αρχές των ΕΛΠ (Ν. 4308/2014). Ειδικότερα, η τήρηση των βιβλίων μίας οντότητας ακολουθεί πάντοτε την αρχή του δεδουλευμένου. Δηλαδή, αναγνωρίζονται και καταχωρούνται οι επιπτώσεις των συναλλαγών και γεγονότων όταν προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζονται ταμειακά.Τέλος, όσον αφορά τη δυνατότητα έκπτωσης της εκάστοτε δαπάνης στη φορολογία εισοδήματος εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται στις οικείες διατάξεις των άρθρων 22 και 23, του ΚΦΕ (Ν. 4172/2013).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.