16 Δεκεμβρίου 2019

ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΌ ΑΕ

Εταιρεία δίνει στο γενικό διευθυντή (που είναι και μέτοχος) ένα ποσό ως ταμειακή διευκόλυνση ο οποίος το χρησιμοποιεί για εργασίες της εταιρείας. Επομένως, δεν αναμένεται επιστροφή του ποσού παρά μόνο αν δώσει μέρισμα και τα συμψηφίσει. Θα αποδοθεί χαρτόσημο 1,2%? Σε περίπτωση ελέγχου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13, του Ν. 4172/2013?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Κατά την καθημερινή λειτουργία μιας εταιρείας, τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τα καθήκοντα της διοίκησης (διαχειριστής ΕΠΕ, διευθύνων σύμβουλος ΑΕ κ.λπ.), είτε εξοφλούν έξοδα της εταιρείας από δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε η εταιρεία να εξοφλεί δικές τους προσωπικές δαπάνες μέσω των δικών της λογαριασμών τραπέζης. Από λογιστικής άποψης είναι σκόπιμο οι συναλλαγές αυτές να απεικονίζονται σε κάποιον αλληλόχρεο λογαριασμό της ομάδας 33.02 «Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες».

Η άποψή μας είναι, ότι το υπόλοιπο του ως άνω λογαριασμού θα πρέπει να εκκαθαρίζεται (μηδενίζει) ανά τακτά χρονικά διαστήματα και το αργότερο μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας. Είναι προφανές ότι η εν λόγω εκκαθάριση τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του αλληλόχρεου λογαριασμού μπορεί να γίνει με συμψηφισμό οφειλής της εταιρείας προς το πρόσωπο αυτό. Η σχετική οφειλή μπορεί να αφορά μέρισμα ή κάποια άλλη αμοιβή μέλους ΔΣ ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

Διαφορετικά, κατά την εκτίμησή μας, σε περίπτωση μη συμψηφισμού των χρεωστικών υπολοίπων που προέρχονται από κάλυψη προσωπικών εξόδων ή την λήψη χρηματικών ποσών του διαχειριστή ή μελών ΔΣ ΑΕ, οι εν λόγω κινήσεις θα πρέπει να αιτιολογηθούν ως παροχές σε είδος προς τα πρόσωπα αυτά, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13, του ΚΦΕ (βλ. και Πολ. 1219/2014),όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.4646/2019). Εξάλλου, μία σχετικά μακροχρόνια διατήρηση των χρεωστικών αυτών υπολοίπων στα βιβλία του νομικού προσώπου υπό τον χαρακτήρα της ταμειακής διευκόλυνσης υπάγεται τέλη χαρτοσήμου 1,2%, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 5 του άρθ. 15 του ΚΝΤΧ.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, σε κάθε περίπτωση, οι όποιες συναλλαγές ή πράξεις γίνονται μεταξύ της εταιρείας και των διευθυνόντων προσώπων, μελών της διοίκησης, μετόχων κ.λπ., θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς, ώστε να διαφαίνεται ο σκοπός και ενδεχομένως, η αναγκαιότητα διενέργειας των συγκεκριμένων πράξεων, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό θα διευκολύνει τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που θα διενεργηθούν μελλοντικά από τα αρμόδια προς τούτο όργανα και θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της εξακρίβωσης των συναλλαγών, μειώνοντας την πιθανότητα να στοιχειοθετηθούν μη νόμιμες συναλλαγές.

 


 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.