28 Νοεμβρίου 2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΗΜΕΡΑΡΓΙΩΝ ΔΣ ΤΟΕΒ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) εισπράττουν χρηματικά ποσά για τις Ημεραργίες που πραγματοποιούνται. Παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με το ποσοστό παρακράτησης και σε ποιο κωδικό θα πρέπει να δηλωθεί στο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων. Επίσης ποια είναι η ασφαλιστική αντιμετώπιση? Έννοια της ημεραργίας: Οι ημεραργίες είναι ημέρες απασχόλησης ενός αιρετού για θέματα-εργασία του ΟΕΒ που του έχουν ανατεθεί να διεκπεραιώσει-εκτελέσει. Έτσι η ημεραργία είναι η αμοιβή ενός αιρετού που λέγεται και ημερήσια αποζημίωσή του.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β, της παρ. 3, του άρθρου 12, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14, του ΚΦΕ, ως ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται, μεταξύ άλλων, και η αποζημίωση εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο του εργαζομένου, καθώς και η παροχή οποιασδήποτε μορφής που εισπράττεται έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

Σημειώνεται ότι για τους σκοπούς του ΚΦΕ, εργασιακή σχέση υφίσταται και όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου (περ. γ, της παρ. 2, του άρθρου 12).

Επομένως, με βάση τα παραπάνω, οι ημεραργίες ως μορφή αποζημίωσης ή αμοιβής που καταβάλλεται στα μέλη διοικητικού συμβουλίου των ΤΟΕΒ, θεωρούνται αμοιβές από μισθωτή εργασία. Ειδικότερα, οι αμοιβές αυτές θα δηλωθούν με κωδικό 5, του είδους αποδοχών: «Αμοιβές μελών ΔΣ, διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ και εκπροσώπων προσωπικών εταιριών» (βλ. παρ. 12, της Α.1009/2019). Στις εν λόγω αμοιβές δεν διενεργείται παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, παρά μόνο φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης βάσει των διατάξεων του άρθρου 60, του ΚΦΕ. Τέλος, επί των ανωτέρω αμοιβών παρακρατείται και χαρτόσημο 1,2% σύμφωνα με τον κώδικα περί Τελών και Χαρτοσήμου.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.