20 Νοεμβρίου 2019

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΕ στις 01/01/2017, από ετήσια κοστολόγηση και αποτίμηση με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους, ξεκίνησε να εφαρμόζει κοστολόγηση σε μηνιαία βάση. Η μηνιαία αποτίμηση λάμβανε ως απόθεμα έναρξης το υπόλοιπο λήξης του προηγούμενου μήνα και όχι το απόθεμα έναρξης χρήσης όπως η ετήσια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013, άρθρο 25: «O φορολογούμενος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει διαφορετική μέθοδο αποτίμησης κατά τα τέσσερα (4) έτη μετά το φορολογικό έτος κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η μέθοδος αποτίμησης που εφάρμοσε η επιχείρηση.» επιτρέπεται να εφαρμοστεί η μέθοδος FIFO από 01/01/2020 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, του ΚΦΕ, η επιχείρηση δύναται να μεταβάλλει την μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων της υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει τέσσερα φορολογικά έτη, μετά το έτος της πρώτης εφαρμογής της τρέχουσας μεθόδου. Εφόσον η επιχείρηση είχε συσταθεί και λειτουργούσε πριν την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4172/2013, ως 1ο έτος εφαρμογής νοείται η χρήση του 2014. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση θεωρούμε ότι η ΑΕ μπορεί να μεταβάλλει την μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων της (λ.χ. από τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους στη μέθοδο FIFO) με αφετηρία την 01/01/2020, εφόσον από το έτος 2015 και έπειτα εφαρμόζει αδιάλειπτα την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή από την 1/1/2017 του χρόνου κοστολόγησης δεν θεωρείται αλλαγή μεθόδου αποτίμησης.

 

Περαιτέρω, με βάση τα ΕΛΠ (Ν. 4308/2014) η αλλαγή μεθόδου αποτίμησης αποθεμάτων συνιστά αλλαγή λογιστικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει πως έχουν εφαρμογή τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ν. 4308/2014. Ειδικότερα, οι μεταβολές επί των λογιστικών πολιτικών αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση των λογιστικών αξιών των αποθεμάτων και της καθαρής θέσης για τη σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου καθώς επίσης και των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να μεταβληθούν οι λογιστικές αξίες των αποθεμάτων για το τρέχον έτος (ήτοι 2020) όπως επίσης και οι λογιστικές αξίες έναρξης και λήξης του προηγούμενου έτους (2019). Το ίδιο θα συμβεί κατ’ επέκταση και στην καθαρή θέση της εταιρείας στην έναρξη και λήξη του προηγούμενου έτους. Οι ως άνω προσαρμογές θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων με σαφή αναφορά στους λόγους που η διοίκηση της οντότητας αποφάσισε την συγκεκριμένη αλλαγή στη μέθοδο κοστολόγησης (παρ. 5, άρθρο 29, Ν. 4308/2014).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.