30 Σεπτεμβρίου 2019

ΦΠΑ αγοράς ΦΙΧ από γερμάνια

ΟΕ αγόρασε ΦΙΧ από εμπορική εταιρεία αυτοκινήτων στην Γερμανία. Το τιμολόγιο που εκδόθηκε ήταν άνευ ΦΠΑ με αξία 10.000. Το φορτηγό έφτασε στην Ελλάδα, εκτελωνίστηκε και καταβλήθηκε ο ΦΠΑ στο τελωνείο 2.400ευρώ καθώς και 1.000 ευρώ λοιποί φόροι - δασμοί. 1) Σε ποιους κωδικούς της περιοδικής δήλωσης θα δηλωθεί η αξία του φορτηγού και το ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο τελωνείο? Θα γίνει χρεοπίστωση εισροών - εκροών όπως γίνεται στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις; 2) Πως θα καταχωρηθεί το τιμολόγιο του εκτελωνιστή; 3) Ποια η συνολική αξία του παγίου για τις αποσβέσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1γ, του άρθρου 2 σε συνδυασμό με εκείνες της παραγράφου 1, του άρθρου 11, του Κώδικα ΦΠΑ, προκειμένου να θεωρηθεί μία αγορά αγαθού από άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ ως ενδοκοινοτική απόκτηση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, ο αγοραστής του αγαθού να ενεργεί με την ιδιότητα του υποκείμενου στο φόρο (βλ. το άρθρο 3, του Κώδικα ΦΠΑ). Επίσης, η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου δημιουργεί την υποχρέωση υποβολής ειδικής δήλωσης προς την αρμόδια τελωνειακή αρχή, με την οποία αποδίδεται και ο αναλογών ΦΠΑ, (παρ. 9, του άρθρου 38, του Ν. 2859/2000).

Σημειώνεται ότι εφόσον ο προμηθευτής του ΦΙΧ είναι εγκατεστημένος σε χώρα εντός ΕΕ δε νοείται εισαγωγή κατά την έννοια των διατάξεων του ΦΠΑ. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση η συναλλαγή αφορά ενδοκοινοτική απόκτηση.

 

Εν συνεχεία, βάση της Πολ.1191/2015 στους κωδικούς 364 - 384 καταχωρούνται εκτός των λοιπών πράξεων και η φορολογητέα αξία  και ο φόρος αντίστοιχα των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που αφορούν επενδυτικά αγαθά (πάγια)  και βάση της Πολ.1082/6.4.2015 η φορολογητέα αξία και ο φόρος των αποκτήσεων αυτών θα μεταφερθεί και στους κωδικούς 303-333. Στην ίδια απόφαση, το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στην τελωνειακή αρχή με την ειδική δήλωση της παρ. 9 του άρθρου 38 του Ν.2859/2000 και έχει αναγραφεί στον κωδικό 364 της δήλωσης ως ενδοκοινοτική απόκτηση από οποιονδήποτε υποκείμενο περιλαμβάνετε και στον κωδικό 402.

Περαιτέρω, το συγκεκριμένο φορτηγό θα καταχωρισθεί στα βιβλία της επιχείρησης ως πάγιο αγαθό επένδυσης με τιμή κτήσης €11.000, το κόστος αγοράς του (χωρίς ΦΠΑ) πλέον των λοιπών σχετικών εξόδων σύμφωνα και με την λογιστική οδηγία (παρ. 18.1.2) των ΕΛΠ (παρ. 1, άρθρο 18, του Ν. 4308/2014). Συνεπώς το τιμολόγιο του εκτελωνιστή θα περιληφθεί στο κόστος αγοράς του παγίου. Η αξία του παγίου για τις αποσβέσεις ανέρχεται σε €11.000,00.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι για τους σκοπούς ΦΠΑ το ΦΙΧ αποτελεί πλέον «αγαθό επένδυσης» που υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 33 του κώδικα ΦΠΑ.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.