28 Ιουνίου 2019

Αντικατάσταση ΑΠΥ με ΤΠΥ από πλυντήριο αυτοκινήτων

ΙΚΕ με κύρια δραστηριότητα την πλύση αυτοκινήτων χρησιμοποιεί αυτόματα μηχανήματα που δέχονται κέρματα και λειτουργούν με χρονοδιακόπτη. Τα εν λόγω μηχανήματα είναι συνδεδεμένα με ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος εκδίδει αυτόματα ΑΠΥ. Η εταιρεία έχει κάποιους συνεργάτες επιτηδευματίες οι οποίοι θέλουν τιμολόγιο σε αντικατάσταση των ΑΠΥ. Δηλαδή, οι ΑΠΥ που θα συγκεντρώνονται από τους συνεργάτες να ακυρώνονται και να εκδίδεται συγκεντρωτικό TΠΥ ανά μήνα. Μπορεί να γίνει η παραπάνω διαδικασία; Αν όχι, θα μπορούσε να γίνεται η ακύρωση στο τέλος κάθε ημέρας με την αντίστοιχη έκδοση του ΤΠΥ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι αυτόματοι πωλητές λειτουργούν βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται από τις Πολ. 1220/2012 και 1221/2012 όπως αυτές τροποποίησαν την προγενέστερη Πολ. 1135/2005. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αποφάσεις ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) σύμφωνα με το άρθρο 40 του νόμου αυτού.

Στην προκειμένη περίπτωση θεωρούμε, ότι αν το λογισμικό λειτουργίας του αυτόματου πωλητή που λειτουργεί σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, δεν έχει την δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων, η παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις μπορεί να γίνει μόνο με αντικατάσταση των εκδοθεισών ΑΠΥ με τιμολόγια πώλησης. Περαιτέρω, η έκδοση συγκεντρωτικών τιμολογίων για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις υπηρεσιών προβλέπεται στην παράγραφο 3, του άρθρου 10, των ΕΛΠ. Συνεπώς, θεωρούμε ότι υφίσταται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ανά μήνα για τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός της αναφερόμενης περιόδου.

Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε ότι βάσει του άρθρου 10, των ΕΛΠ παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης απλοποιημένου τιμολογίου εφόσον το ποσό της συναλλαγής δεν υπερβαίνει το όριο των 100 ευρώ. Ειδικότερα, Το απλοποιημένο τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: α) την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, β) προσδιορισμό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, γ) τον προσδιορισμό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται και δ) το ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται ή τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον υπολογισμό του. Υπό την έννοια αυτή, είναι σκόπιμο να ελέγξετε μήπως υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης των ανωτέρω τιμολογίων από τα αυτόματα μηχανήματα της επιχείρησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Πολ. 1003/2014, επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου και στοιχεία λιανικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, που καλύπτουν επαγγελματικές συναλλαγές και μέχρι του ορίου των εκατό (100) ευρώ, εφόσον εκδίδονται για την αγορά μη εμπορεύσιμων (για τον αγοραστή) αγαθών (αναλώσιμων) ή για τη λήψη, ομοίως, υπηρεσιών. Επομένως, είναι δυνατή η τεκμηρίωση επαγγελματικών συναλλαγών αξίας μέχρι 100 ευρώ με την έκδοση ΑΠΥ, με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται γενικευμένη χρήση, ούτως ώστε να καταστρατηγείται η υποχρέωση έκδοσης του τιμολογίου (απλοποιημένου ή μη) για τις εν λόγω συναλλαγές.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.