26 Ιουνίου 2019

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Μηχανικός, αγοράζει σχεδιαστικό πρόγραμμα από εταιρεία με έδρα UK.
Α. Δεν έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ -Υποχρεούται να εγγραφεί στο VIES πριν την ημερομηνία της συναλλαγής; Πώς γίνεται η εγγραφή; Ποιες οι συνέπειες αν δεν εγγραφεί; - Αν γίνει η συναλλαγή χωρίς εγγραφή VIES, το έξοδο εκπίπτει από έσοδά του; Τι γίνεται με ΦΠΑ του τιμολογίου προμηθευτή; Θεωρείται έξοδο που εκπίπτει από τα έσοδα;
Β. Έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ - ΦΠΑ δεν εμφανίζεται στο τιμολόγιο αλλά υπολογίζεται βάσει συντελεστών GR;
Γ. Τι αλλάζει αν η αγορά γίνει από χώρα εκτός ΕΕ;
Δ. Τι εγγραφές πραγματοποιεί στο βιβλία εσόδων – εξόδων και την περιοδική ΦΠΑ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την παρ. 1α, του άρθρου 8, του κώδικα ΦΠΑ, παροχή υπηρεσιών θεωρείται, μεταξύ άλλων, η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός αυλού αγαθού. Συνεπώς, η αγορά λογισμικού εμπίπτει στην παροχή υπηρεσίας. Περαιτέρω, η αγορά αυτή είναι δυνατό να θεωρηθεί και ως απόκτηση αγαθού επένδυσης σύμφωνα με τον ορισμό της περ. β, της παρ. 4, του άρθρου 33.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 14, του ως άνω νόμου, όσον αφορά την παραπάνω συναλλαγή, τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν θα υπολογισθεί ΦΠΑ στο τιμολόγιο του προμηθευτή του εξωτερικού. Αν εκ παραδρομής έχει υπολογισθεί ΦΠΑ στο τιμολόγιο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή προκειμένου να γίνει ακύρωση του τρέχοντος στοιχείου και έκδοση νέου, επί του οποίου θα αναγράφεται μόνο η καθαρή αξία της συναλλαγής. Εν συνεχεία, η συναλλαγή που αποτυπώνεται στο νέο τιμολόγιο και χαρακτηρίζεται ως ενδοκοινοτική, θα ληφθεί υπόψη στη σύνταξη και υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών. Στο έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ, η συναλλαγή απεικονίζεται στους κωδικούς 303 και 365 και του ΦΠΑ 24% που αναλογεί, στους κωδικούς 333 και 385 («χρεοπίστωση») καθώς η επιχείρηση για την συναλλαγή αυτή έχει τόσο την υποχρέωση απόδοσης του αναλογούντος φόρου, όσο και ταυτόχρονα το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου αυτού.

Σημειώνεται ότι η ελληνική επιχείρηση είναι υπόχρεη σε υποβολή δήλωσης μεταβολής στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ με την οποία θα γνωστοποιεί την έναρξη λήψης υπηρεσιών από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ, πριν από την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής (περ. γ και δ, παρ. 2, του άρθρου 10, του Ν. 4174/2013).

Η καταχώριση του τιμολογίου του ξένου προμηθευτή στο απλογραφικό βιβλίο είναι σκόπιμο να γίνεται σε ιδιαίτερη στήλη στο σκέλος των εξόδων, προκειμένου να διευκολύνονται οι διασταυρώσεις των συναλλαγών και πάντοτε με βάση την κατηγοριοποίηση της δαπάνης ως έξοδο χρήσης ή ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο (βλ. ανωτέρω).

Επισημαίνουμε δε ότι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ο παρέχων την υπηρεσία να υπολογίζει ΦΠΑ στο τιμολόγιό του, σε περιπτώσεις που ο ίδιος ή ο λήπτης της υπηρεσίας δεν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES. Στις περιπτώσεις αυτές ο εκδότης του στοιχείου δεδομένου ότι δε διαθέτει ο ίδιος ή ο πελάτης του ΑΦΜ/ΦΠΑ, δεν μπορεί παρά να υπολογίσει τον αναλογούντα ΦΠΑ στο εκδιδόμενο τιμολόγιο. Είναι φανερό ότι την προκειμένη περίπτωση η συναλλαγή δεν μπορεί να θεωρηθεί ενδοκοινοτική και συνεπώς, δε θα υποβληθεί δήλωση VIES από τους δύο συναλλασσόμενους. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρούμε ότι ο λήπτης της υπηρεσίας έχει δικαίωμα έκπτωσης του συνόλου της δαπάνης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ.

Τέλος, στην περίπτωση αγοράς του λογισμικού από επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρα εκτός ΕΕ, η συναλλαγή προφανώς δεν θα θεωρηθεί ενδοκοινοτική. Ωστόσο, τόπος φορολογίας είναι επίσης η χώρα του λήπτη (Ελλάδα).  Η συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ, θα γίνει ομοίως με την διαδικασία της χρεοπίστωσης.  Συγκεκριμένα, θα συμπληρωθούν οι κωδ. 303 και 366 – «Λοιπές πράξεις λήπτη» καθώς και οι κωδ. 333 και 386 με τα σχετικά ποσά ΦΠΑ.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.