1 Απριλίου 2019

Δωρεά σε προσωπικό

Επιχείρηση εστίασης θέλει να αγοράσει τρία (3) μηχανάκια και μετά από κλήρωση να τα δωρίσει σε τρεις από τους διανομείς της. Δηλαδή η αγορά θα γίνει στο όνομα της εταιρείας και στην συνέχεια θα μεταβιβαστούν μέσω δωρεάς στους διανομείς.

Είναι σωστός ο χειρισμός μέσω δωρεάς ή υπάρχει και άλλος τρόπος; Και ποια θα είναι η φορολογική αντιμετώπιση της δωρεάς, τόσο για την επιχείρηση όσο και για το προσωπικό; Μήπως θεωρηθεί παροχή σε είδος;

Εν κατακλείδι, το σκεπτικό είναι ότι η επιχείρηση θέλει να επιβραβεύσει τρεις από τους διανομείς της με αυτήν την αγορά.

Απάντηση:

 Θα σας παραθέσουμε τις εναλλακτικές περιπτώσεις / λύσεις, με τα αντίστοιχα οικονομικά χαρακτηριστικά τους:

  1. Μέσω μισθοδοσίας

Μετά από σχετική έρευνα και αφού εξακριβωθεί το κόστος απόκτησης κάθε δίτροχου οχήματος, να δοθεί το σχετικό ποσό σε κάθε εργαζόμενο, ως μπόνους, μέσω της μισθοδοσίας.

Επιβάρυνση με ασφαλιστικές εισφορές και παρακράτηση φόρου 20% (παρ. 4, άρθρο 60 ΚΦΕ). Η επιχείρηση κατοχυρώνει το έξοδο της, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων (πχ πληρωμή μισθοδοσίας μέσω τράπεζας κ.λπ.). Οι εργαζόμενοι δικαιολογούν την αγορά του οχήματος, η οποία συνιστά τεκμήριο απόκτησης, μέσω της λήψης του μπόνους (πρόσθετη αμοιβή). Η κλήρωση θα γίνει κανονικά, μεταξύ εκείνων των εργαζομένων που είναι υποψήφιοι για την λήψη του μπόνους.

  1. Μέσω παροχών σε είδος (αγοραία αξία > των 300 ευρώ)

Η επιχείρηση προβαίνει στην αγορά των δίτροχων οχημάτων, με παραστατικά στην επωνυμία της (ο ΦΠΑ, δεν εκπίπτει από τον φόρο εκροών), καταχωρίζει τις αξίες στα βιβλία της (χρέωση: 14 «Μεταφορικά μέσα», πίστωση: 38 «Λογαριασμός όψης») και εν συνεχεία με πράξεις μεταβίβασης, παραχωρεί δωρεάν την κυριότητα των οχημάτων στους εργαζόμενους. Ακολούθως, θα χρεωθεί κατάλληλος λογαριασμός της ομάδας 6 (60.03 «Λοιπές παροχές») και θα πιστωθεί ο 14 «Μεταφορικά μέσα» (παύση παγίου). Οι αξίες συνιστούν για τους εργαζόμενους παροχές σε είδος, οπότε θα προστεθούν στις βεβαιώσεις αποδοχών τους και θα φορολογηθούν στα ονόματα των εργαζομένων, αθροιζόμενες με τις κανονικές αποδοχές (Κλίμακα άρθρου 15 ΚΦΕ). Σημειώνεται πάντως ότι το θέμα «επιβάρυνση, των παροχών σε είδος, με ασφαλιστικές εισφορές», δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί επαρκώς. Έτσι, ως προς τις εισφορές, ισχύουν τα εξής: Από τις διατάξεις του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), προκύπτει ότι δεν θεωρείται μισθός και επομένως δεν υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές στις εξής παροχές:

Παροχές που χορηγούνται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας ή όπου απαιτούν την σύμπραξη του εργοδότη στην εκτέλεση της εργασίας.

• Παροχές που συνδέονται με την αποκατάσταση πραγματικών δαπανών τις οποίες πραγματοποίησε ο μισθωτός χάριν της εκτέλεσης της εργασίας. Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν η χορήγηση τους δεν συναρτάται με την πραγματοποίηση αληθινών μετακινήσεων και δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού, δεν αποτελούν μισθό.

• Παροχές που χορηγούνται ενόψει της λύσης της σχέσης εργασίας, όπως η αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Παροχές που χορηγούνται από καθαρά χαριστική πρόθεση, χωρίς να συνδέονται με συμβατική δέσμευση, εκτός εάν μετά από τακτική και μακροχρόνια καταβολή σχηματισθεί πρακτική της εκμετάλλευσης.

Οίκοθεν νοείται ότι η επιχείρηση δεν θα διενεργήσει αποσβέσεις, αφού έχει μεταβιβάσει την κυριότητα των δίτροχων .

  1. Μέσω (άτυπης) δωρεάς χρηματικού ποσού

Υποβολή σχετικών δηλώσεων δωρεάς στην Δ.Ο.Υ. (από τον Δεκέμβριο 2018, η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά). Πρόκειται για άτυπη δωρεά χρηματικού ποσού, σε κάθε έναν εργαζόμενο. Σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγραφος 2 του Ν 2961/2001, η κτήση, αιτία δωρεάς, χρηματικών ποσών υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή 10%, προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, με συντελεστή 20%, προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία και με συντελεστή 40%, προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία.

Σύμφωνα με την κατάταξη των φορολογουμένων σε κατηγορίες, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 29 του ίδιου ως άνω νόμου, οι εργαζόμενοι μίας επιχείρησης (τρίτοι), υπάγονται στη Γ` κατηγορία.

Επισημαίνεται ότι ο συντελεστής φορολόγησης, επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ, καθώς δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο.

Η επιχείρηση δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να θεμελιώσει την δαπάνη (δηλαδή τις δωρεές των χρηματικών ποσών), σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΦΕ, σε ενδεχόμενο έλεγχο.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι θα δικαιολογήσουν την απόκτηση των οχημάτων τους, με την αναγραφή των χρηματικών ποσών (βέβαιη δωρεά) στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Η απόφαση είναι θέμα της διοίκησης της οντότητας.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.