27 Μαρτίου 2019

Επιχορήγηση ΟΑΕΔ σε επιχείρηση με διπλογραφικό σύστημα

Επιχείρηση εντάσσεται την 1/2/2019 σε πρόγραμμα ΟΑΕΔ ανέργου για 5.400€. Το ποσό αναμένεται να εισπραχθεί ανά τρίμηνο εντός του 2019 και του 2020.Τηρείται διπλογραφικό σύστημα βιβλίων.

α) Παρακαλώ παρουσιάστε αναλυτικά τις λογιστικές εγγραφές που πρέπει να γίνουν από την έναρξη του προγράμματος μέχρι το τέλος.

β) Έστω ότι μέσα στον 06/2019 εισπράττεται το ποσό των 1.800€, το ποσό πρέπει να φανεί στην περιοδική ΦΠΑ;

γ) Εξηγήστε αν και πώς θα δηλωθούν τα ποσά που θα εισπραχθούν στο ΚΕΠΥΟ για το 2019 και 2020.

δ) Πώς θα γίνει ο διαχωρισμός μικτών και εργοδοτικών εισφορών στην ανάλυση του κωδ. 481 στο Ε3;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΕΛΠ

Σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 23 του νόμου για τα ΕΛΠ (Ν. 4308/2014), «οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα».

Συνεπώς, εφόσον μια συγκεκριμένη επιδότηση – επιχορήγηση, αφορά την κάλυψη λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης (στην προκειμένη περίπτωση: κόστος μισθοδοσίας), η λογιστική αντιμετώπιση που ακολουθείται είναι η εξής:

Χρέωση του 33.03 «Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες» και πίστωση του 58 «Κρατικές Επιχορηγήσεις».

Εν συνεχεία, στο τέλος της περιόδου, η επιχείρηση θα πρέπει να εμφανίζει ως έσοδο το ποσό της επιδότησης που αναλογεί στην χρήση, ανεξαρτήτως αν το έχει εισπράξει ή όχι, βάσει της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων. Άρα θα προβεί σε χρέωση του 58«Κρατικές Επιχορηγήσεις» και ισόποση πίστωση του 71.03 «Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων». Κατά την είσπραξη του συνόλου ή μέρους της επιχορήγησης θα πιστώνεται ο 33.03 «Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες», σε χρέωση των ταμειακών διαθεσίμων (ομάδα 38). Σημειώνεται ότι το επιδοτούμενο έξοδο δεν επηρεάζεται. Η μισθοδοτική κατάσταση, καταχωρίζεται στα βιβλία ως έχει, χωρίς αλλαγές. Επομένως, στο έντυπο Ε3 θα απεικονισθεί το κόστος μισθοδοσίας (μικτές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές) ως έχει, ενώ το ποσό της επιδότησης που αναλογεί στην χρήση θα συμπληρωθεί στους κωδικούς: 162 έως 462  «Λοιπά συνήθη έσοδα», κατά περίπτωση, καθώς και στους κωδικούς: 197 έως 497 του πίνακα Ζ3, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν 4308/2014  (ΕΛΠ) όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την Πολ. 1003/31-12-2014, (παρ. 8.1.2): «για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο)».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την με Αριθμό πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1132344 ΕΞ 2015, με την οποία παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση ή μη τιμολογίου για την είσπραξη επιδοτήσεων, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014), από 1.1.2015, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών για επιδοτήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

ΦΠΑ

Το ποσό των επιδοτήσεων που δε συνδέεται με αντιπαροχή και είναι πράξη εξαιρούμενη του ΦΠΑ αναγράφεται στην δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310 και στον κωδικό 312 εξαιτίας του γεγονότος ότι υπό προϋποθέσεις (σχηματισμός του  κλάσματος pro-rata από άλλη αιτία) μπορεί να ληφθεί υπόψη στη δημιουργία του κλάσματος pro-rata. Ως γνωστό, «στον παρανομαστή του κλάσματος pro-rata συμπεριλαμβάνονται και οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, οι οποίες όμως δεν αποτελούν μέρος της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ» (άρθρο 31).

Επιπλέον, η καταχώριση στην δήλωση ΦΠΑ της επιδότησης θα πραγματοποιείται εντός της φορολογικής περιόδου που αυτή αναγνωρίζεται ως έσοδο (βλ. ανωτέρω ΕΛΠ).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.