1 Ιουνίου 2018

Πώληση χωρίς ΦΠΑ σε εξαγωγική επιχείρηση

Ατομική επιχείρηση πουλάει εμπόρευμα που κατασκευάζει, σε άλλη εταιρεία (ΟΕ) η οποία έχει απαλλακτικό ΦΠΑ (μέχρι ενός ορίου), λόγω του ότι είναι εξαγωγική. Η εν λόγω ΟΕ ζητάει να εκδοθεί το τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ.

Προκύπτει κάποια υποχρέωση για την ατομική να ελέγξει την εγκυρότητα του ισχυρισμού της ΟΕ; Στην δήλωση ΦΠΑ & στα βιβλία εσόδων εξόδων ποιος θα είναι ο χειρισμός; Προκύπτει κάποια άλλη υποχρέωση; Και σε περίπτωση που πουλήσει σκραπ (σίδερα) πάλι μας ζητούν να εκδώσουμε τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ. Ποίος είναι ο χειρισμός στην δήλωση ΦΠΑ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την περ. ζ, της παρ. 1, του άρθρου 24, του κώδικα ΦΠΑ, απαλλάσσονται από τον φόρο η εισαγωγή και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο, καθώς και η παράδοση αγαθών προς υποκείμενο στο φόρο, με σκοπό να εξαχθούν εκτός της Κοινότητας αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών, που συνδέονται άμεσα με την εξαγωγική του δραστηριότητα και μέχρι του ποσού των εξαγωγών που πραγματοποίησε ο υποκείμενος στο φόρο κατά την προηγούμενη δωδεκάμηνη χρονική ή δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο.

Κατ’ αρχάς, λοιπόν, βλέπουμε ότι προβλέπεται απαλλαγή από ΦΠΑ στις πωλήσεις αγαθών προς εξαγωγική επιχείρηση με όριο το ύψος των εξαγωγής που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη χρήση. Περαιτέρω, η Πολ. 1167/2015, καθορίζει ειδική διαδικασία για την εξαγωγική επιχείρηση προκειμένου να τύχει της ανωτέρω απαλλαγής. Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ορίου απαλλαγής από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, η εξαγωγική επιχείρηση εκδίδει ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής (βλ. άρθρα 6 & 7 της Πολ. 1167/2015) προς τον προμηθευτή της. Εν συνεχεία, ο προμηθευτής αφού παραλάβει το πρώτο αντίτυπο του ανωτέρου δελτίου εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο δίχως την αναγραφή ΦΠΑ, αναγράφοντας τους αριθμούς των οικείων δελτίων απαλλαγής. Σημειώνεται ότι για την μη χρέωση ΦΠΑ απαιτείται η συναίνεση του προμηθευτή στην πραγματοποίηση της συναλλαγής με την συγκεκριμένη διαδικασία.

Η αξία των πωλήσεων που απαλλάσσονται από ΦΠΑ βάσει της ως άνω διαδικασίας αναγράφεται στον κωδ. 349 της δήλωσης ΦΠΑ της οικείας περιόδου (Πολ. 1082/2015). Η δε καταχώριση στο απλογραφικό βιβλίο γίνεται κανονικά στη στήλη των «πωλήσεων προϊόντων στο εσωτερικό», δεν απαιτείται δηλαδή ιδιαίτερη καταχώριση, ούτε διαχωρισμός από τις λοιπές πωλήσεις που υπάγονται σε ΦΠΑ.

Διαφορετική είναι η περίπτωση, της μη αναγραφής ΦΠΑ λόγω πώλησης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 39α, του κώδικα ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή επί του σχετικού τιμολογίου συμπληρώνεται η ένδειξη: «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών». Επομένως, επί της ουσίας υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών μέσω των δικών του πωλήσεων (εκροών). Στην ουσία, ασκεί ταυτοχρόνως και το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου (χρεοπίστωση). Συγκεκριμένα τα αγαθά για τα οποία εφαρμόζεται το ως άνω καθεστώς είναι:

α) απορρίμματα σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, αποκομμάτων και άλλων χρησιμοποιημένων υλικών,

β) ημικατεργασμένα προϊόντα από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα,

γ) υπολείμματα  και λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά αποτελούμενων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, κράματα, σκουριές, φολίδες ή τέφρα και βιομηχανικών υπολειμμάτων που περιέχουν μέταλλα ή κράματα μετάλλων,

δ) ξέσματα και αποκόμματα, απορριμμάτων και χρησιμοποιούμενων ανακυκλώσιμων υλικών αποτελούμενων από υαλοθραύσματα, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, ράκη, οστά, δέρμα φυσικό ή τεχνητό, διφθέρες, ακατέργαστα δέρματα και δορές, τένοντες και νεύρα, σπάγκους, σχοινιά και παλαμάρια, καλώδια, καουτσούκ και πλαστικές ύλες,

ε) αποκόμματα και απορρίμματα που προκύπτουν από την επεξεργασία πρώτων υλών,

στ) υλικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ μετά από καθαρισμό, στίλβωση, διαλογή, κοπή, τεμαχισμό και συμπίεση.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.