10 Απριλίου 2018

Λιανικές πωλήσεις σε τρίτες χώρες

Επιχείρηση με e-shop μπορεί να πραγματοποιεί πωλήσεις μικρής αξίας, αποστέλλοντας εμπορεύματα σε ιδιώτες κατοίκους τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) χρεώνοντας ΦΠΑ, ή είναι υποχρεωμένη οπωσδήποτε να εκδώσει Απόδειξη Λιανικής Πώλησης χωρίς ΦΠΑ και να υποβάλλει διασάφηση εξαγωγής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 24, του κώδικα ΦΠΑ «απαλλάσσεται από τον ως άνω φόρο η παράδοση αγαθών που εξάγονται, εκτός της Κοινότητας, από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλη

Ακολούθως, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Πολ. 1282/1992, με την οποία ερμηνεύτηκαν διατάξεις του άρθρου 20, του Ν 2093/1992, από 1/1/1993 νοείται εξαγωγή η αποστολή αγαθών από το εσωτερικό της χώρας, προς αγοραστή εγκατεστημένο, εκτός του εσωτερικού της Κοινότητας (Ευρωπαϊκή Ένωση), όπως αυτό καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ[1].

Περαιτέρω, με το άρθρο 1 της Πολ. 1262/1993, καθορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων δικαιολογείται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις περιπτώσεις παράδοσης αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στον φόρο πωλητή – εξαγωγέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, σε αγοραστή εγκατεστημένο εκτός Κοινότητας. Ειδικότερα προβλέπεται ότι, πέραν των άλλων, απαιτείται τιμολόγιο πώλησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΚΦΑΣ (νυν ΕΛΠ).   Κατόπιν των ανωτέρω στις περιπτώσεις εξαγωγής αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας, υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο, προς ιδιώτες πελάτες κατοίκους τρίτων χωρών, το φορολογικό στοιχείο που καλύπτει την εξαγωγή, ήταν η Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών που εκδιδόταν σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις του ΚΦΑΣ και τώρα βάσει των διατάξεων του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ). Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή της απαλλαγής ΦΠΑ απαιτείται να έχει υποβληθεί Διασάφηση εξαγωγής. Η υποβολή κανονικής τελωνειακής Διασάφησης εξαγωγής είναι υποχρεωτική για όλες τις αποστολές που γίνονται από μεταφορικές / ταχυμεταφορικές εταιρείες (υπόδειγμα του ΕΔΕ παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ). Η υποβολή κανονικής τελωνειακής διασάφησης από τον Απρίλιο του 2012 υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ICISNet[2] (Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5005682 ΕΞ 5.3.2014 Εξαγωγή αγαθών προς ιδιώτες κατοίκους τρίτων χωρών).

Η υποβολής της διασάφησης εξαγωγής στο πλαίσιο των διατυπώσεων εξαγωγής είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις μεταφοράς ή αποστολής κοινοτικών εμπορευμάτων σε προορισμούς εκτός ΕΕ, βάσει του άρθρου 263, του Κανονισμού 952/2013. Όσον αφορά τυχόν πρόστιμα ή κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής της διασάφησης εξαγωγής, πριν την αναχώρηση των αγαθών, παρακαλούμε όπως απευθύνετε σχετικό ερώτημα στην διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου:

Ταχυδρομική  Διεύθυνση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης , Μοσχάτο

Ταχυδρομικός Κώδικας: 18346

Fax: +30 2104802449

Email: secr_icis@gsis.gr[1] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  (Πεδίο εδαφικής εφαρμογής)

[Όπως το Παράρτημα ΙΙ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ. 1 του N 4378/2016, ισχύς από 5.4.2016 σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου.]

1. «Ευρωπαϊκή Ένωση» και «έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είναι το σύνολο των κρατών-µελών της Ένωσης στο οποίο εφαρμόζεται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύµφωνα µε το άρθρο 52 αυτής και η Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τα άρθρα 349 και 355 αυτής, εκτός από τα εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

2. Από το πεδίο εδαφικής εφαρμογής του παρόντος Κώδικα εξαιρούνται:

α) Τα ακόλουθα εθνικά εδάφη, τα οποία δεν αποτελούν τµήµα του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Νήσος Ελιγολάνδη και περιοχή Μπύζιγκεν (Busingen) της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

- Θέουτα και Μελίλλια του Βασιλείου της Ισπανίας.

- Δήµοι Λιβίνιο και Καµπιόνε ντ' Ιτάλια καθώς και τα ύδατα της λίµνης Λουγκάνο της Ιταλικής Δημοκρατίας.

β) Τα ακόλουθα εθνικά εδάφη, τα οποία αποτελούν τµήµα του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ειδικά φορολογικά εδάφη):

- Άγιο Όρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

- Κανάριες νήσοι του Βασιλείου της Ισπανίας (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro και La Palma).

- Νήσοι Άαλαντ (Aland) της Φινλανδικής Δημοκρατίας.

- Αγγλονορµανδικές νήσοι (Channel Islands: Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herm και Les Minquires).

- Γαλλικά εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 349 και 355 παρ. 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλική Γουϊάνα, Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν και Μαγιότ).

3. Πράξεις που διενεργούνται  μεταξύ της Ελλάδος και του Πριγκιπάτου του Μονακό, θεωρούνται ως πράξεις διενεργούµενες από ή προς τη Γαλλική Δημοκρατία.

Πράξεις που διενεργούνται µεταξύ της Ελλάδος και της νήσου Μαν, θεωρούνται ως πράξεις διενεργούµενες από ή προς το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας. Πράξεις που διενεργούνται από ή προς τις περιοχές των ζωνών κυριαρχίας του Ηνωµένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια αντιµετωπίζονται ως πράξεις διενεργούµενες από ή προς την Κύπρο.

4. «Τρίτα εδάφη» νοούνται τα εδάφη τα οποία απαριθµούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος. «Τρίτες χώρες» νοούνται τα κράτη ή εδάφη στα οποία δεν εφαρµόζεται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

[2] https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.