26 Φεβρουαρίου 2018

Πάγια αντιμισθία δικηγόρου

Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει δικηγόρος εγγεγραμμένος στον Δ.Σ. του νομού του και στο Ταμείο Νομικών προκειμένου να συνεργαστεί με δικηγορικό γραφείο;

Μία από τις υποχρεώσεις του για να κάνει έναρξη θα είναι να δηλώσει κάποια έδρα.

Αρκεί δωρεάν παραχώρηση πχ. 10 τ.μ επί της οικίας του γονέα;

Από που θα ενημερωθούμε για το πρέπον περιεχόμενο του συμφωνητικού;

Κάποιο σκαρίφημα, κάποιος σχετικός νόμος.;

Θα έχει δυνατότητα να εκδίδει παραστατικά σε δικούς του πελάτες ή υποχρεώνεται να εκδίδει μόνο τον μισθό που λαμβάνει από το δικηγορικό γραφείο μέχρι τη λήξη του συμφωνητικού;

 

Απάντηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), έμμισθος δικηγόρος είναι αυτός που προσφέρει αποκλειστικά νομικές υπηρεσίες, ως νομικός σύμβουλος ή ως δικηγόρος, σε συγκεκριμένο εντολέα, σταθερά και μόνιμα, αμειβόμενος με πάγια περιοδική αμοιβή[1]. Ωστόσο, κατά ρητή διατύπωση στον ως άνω νόμο, ο ίδιος δικηγόρος μπορεί επίσης να αναλαμβάνει υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον, αμειβόμενος είτε ανά υπόθεση είτε με άλλον τρόπο. Η πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον ιδιωτικό τομέα γίνεται με έγγραφη σύμβαση, που καταρτίζεται μεταξύ αυτού και του εντολέα. Επισημαίνεται, ότι για την παραπάνω έμμισθη σχέση δεν απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή εντύπου στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Αντιθέτως, θα πρέπει να συναφθεί η ως άνω σύμβαση έμμισθης εντολής, σε τρία αντίτυπα, η οποία υπογράφεται και από τα δύο μέρη (εργοδότη – δικηγόρο), ενώ ένα αντίγραφο κατατίθεται στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

Ομοίως, ο ΚΦΕ (Ν 4172/2013, άρθρο 12, παρ. 2, περ. ε) προβλέπει, ότι υφίσταται σχέση εξαρτημένης εργασίας για τον δικηγόρο, ο οποίος αμείβεται έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή των νομικών του υπηρεσιών.

Προσοχή! Διαφορετική είναι η σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών, μεταξύ εντολέα και δικηγόρου, ως νομικού συμβούλου, από την σύμβαση έμμισθης εντολής. Η σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών δεν θεμελιώνει σχέση πάγιας περιοδικής αμοιβής, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στο ζήτημα της περ. στ, παρ. 2, άρθρου 12 του ΚΦΕ, ότι δηλαδή για σκοπούς ΚΦΕ, εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες: « α)… β)… γ)… δ)… ε)… στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του». Στην περίπτωση αυτή, ο δικηγόρος δεν παρέχει μεν τις υπηρεσίες του με πάγια αντιμισθία, φορολογείται όμως με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ΚΦΕ (δηλαδή, ως μισθωτός), περαιτέρω δε, υποχρεώνεται σε τήρηση των διατάξεων των ΕΛΠ και του ΦΠΑ, ως ασκών επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σε ό,τι αφορά το αποδεικτικό της έδρας:

Ως έδρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη ή ακόμα και κατοικία, επί της οποίας ο δικηγόρος αποδεικνύει ότι έχει δικαίωμα έννομης χρήσης. Τούτο προέρχεται είτε λόγω ιδιοκτησίας, είτε λόγω μίσθωσης – υπεκμίσθωσης, είτε από δωρεάν παραχώρηση. Σχετικώς με την έδρα της επαγγελματικής εγκατάσταστης, διακρίνονται οι παρακάτω πιθανές περιπτώσεις.

1. Ιδιόκτητο ακίνητο

Στην περίπτωση που η έδρα αποτελεί ιδιοκτησία του δικηγόρου, απαιτείται αντίγραφο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9), στην οποία θα απεικονίζεται η κατοχή του ακινήτου.

2. Μισθωμένο ακίνητο

Αφού συνταχθεί και υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης και μετά την υποβολή αυτού από τον εκμισθωτή στο taxisnet, ο δικηγόρος προβαίνει στην αποδοχή της υποβληθείσας μίσθωσης. Επισημαίνεται, ότι στη ΔΟΥ προσκομίζεται αντίγραφο αποδεικτικού της υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στην οποία εμφαίνεται η αποδοχή αυτής από το δικηγόρο – μισθωτή.

3. Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου

Στην περίπτωση που ο χώρος της έδρας έχει παραχωρηθεί δωρεάν, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωση με την οποία ο ιδιοκτήτης  δηλώνει ότι παραχωρεί άνευ τιμήματος της συγκεκριμένη ιδιοκτησία στο δικηγόρο και σε κάθε περίπτωση αντίγραφο αποδεικτικού της υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στην οποία απεικονίζεται η αποδοχή αυτής από το δικηγόρο. Αντί της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να κατατεθεί δήλωση δωρεάν παραχώρησης μέσω της σχετικής εφαρμογής του taxisnet (βλ. ανωτέρω) από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

4. Υπεκμίσθωση ακινήτου

Στην περίπτωση υπεκίμσθωσης ακινήτου ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή της μίσθωσης, λαμβάνοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι η αρχική μίσθωση πρέπει να προβλέπει και να μην απαγορεύει τη δυνατότητα υπομίσθωσης του χώρου.

 

[1] Βλέπε και Εγκύκλιο ΕΦΚΑ 28/2017: «Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ (Τομέας ΤΑΝ)», όπου γίνεται κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 38, παρ. 3 (στ) πρώτο εδάφιο και 39, παρ. 11 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016,  όσον αφορά τους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή Δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.