27 Δεκεμβρίου 2017

Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών διαφήμισης από τρίτη χώρα

Α.Ε. κάνει διαφήμιση σε έντυπο περιοδικό τρίτης χώρας εκτός ΕΕ. Εκδίδεται τιμολόγιο από το περιοδικό προς την Α.Ε. χωρίς ΦΠΑ. Ποιος ο λογιστικός και ο φορολογικός χειρισμός του γεγονότος; Ποια η λογιστική εγγραφή που θα γίνει; Θα αναγραφεί στο έντυπο ΦΠΑ και αν ναι σε ποιόν κωδικό; Για να εκπίπτει η δαπάνη θα πρέπει να πληρωθεί τέλος διαφήμισης;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 14, του ΦΠΑ, τόπος φορολογίας θεωρείται η Ελλάδα εφόσον στο εσωτερικό βρίσκεται η έδρα του λήπτη της υπηρεσίας. Επομένως, με ΦΠΑ επιβαρύνεται η Ελληνική επιχείρηση. Ωστόσο, στο τιμολόγιο που εκδίδει η εταιρεία του εξωτερικού δε θα αναγραφεί ΦΠΑ. Η απεικόνιση της συγκεκριμένης συναλλαγής στη δήλωση ΦΠΑ της οικείας περιόδου θα γίνει με χρεοπίστωση, δεδομένου ότι η Ελληνική επιχείρηση ασκεί ταυτοχρόνως και δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Από την πλευρά των εκροών, στον κωδ. 303, ενώ ο αναλογών φόρος στον κωδ. 333. Από την πλευρά των εισροών, στον κωδ. 366 (πράξεις λήπτη) και ο φόρος στον κωδ. 386.

Όσον αφορά τη λογιστική αντιμετώπιση, το έξοδο διαφήμισης θα καταχωρισθεί στον λογ. 64.10 – Διαφήμιση και προβολή (βλ. Σχέδιο λογαριασμών βάσει ΕΛΠ, Ν 4308/2014). Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η καταχώριση του αναλογούντος ΦΠΑ μιας και η ΑΕ υποχρεούται στην απόδοση του εν λόγω φόρου την ίδια χρονική στιγμή που ασκεί και το δικαίωμα έκπτωσής του (όπως σημειώθηκε πιο πάνω).

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν 2880/2001 (βλ. και Πολ. 1113/2015), για την φορολογική αναγνώριση των δαπανών διαφήμισης είναι αναγκαία η εμπρόθεσμη πληρωμή του αναλογικού τέλους διαφήμισης (2%). Η προθεσμία καταβολής του ανωτέρω τέλους τίθεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Με την προϋπόθεση ότι ο νόμος δεν προβλέπει εξαίρεση για τις διαφημιστικές υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπα του εξωτερικού θεωρούμε ότι η ΑΕ θα πρέπει να προβεί στην καταβολή του ως άνω τέλους εντός της προθεσμίας που προαναφέραμε προκειμένου να είναι δυνατή η έκπτωση της δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδά της.

Ωστόσο, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός, ότι οι διατάξεις του άρθρου 9 του παραπάνω νόμου που ισχύουν (κατά την άποψη της Διοίκησης), αναφέρονται σε ένθετα φυλλάδια που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά και όχι σε καταχωρίσεις στις εφημερίδες κ.λπ. (βλέπε την κατηγορία Δ’, όπως τροποποιήθηκε).

Εξάλλου, το έσοδο από την επιβολή του τέλους διαφήμισης έχει ως στόχο την ενίσχυση των Δήμων εντός της Ελληνικής Επικράτειας, υπό την έννοια ότι οι Δήμοι υφίστανται (ούτως ειπείν) κάποιας μορφής επιβάρυνση από την ρύπανση και την όποια αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, λόγω των παραπάνω διαφημίσεων.

Παραθέτουμε την σχετική διάταξη του Ν 2880/2001 και σας παρακαλούμε, παράλληλα με την απάντησή μας, να ζητήσετε και την άποψη νομικού για το ζήτημα αυτό, αν το ύψος του τέλους διαφήμισης είναι σημαντικό.

 

Άρθρο 9 Ν 2880/2001

6. α. Η κατηγορία Δ' της παρ. 1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 171 Α"), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
"Κατηγορία Δ'
α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.
Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης.
β.
Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.
Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης συνιστούν οι εξής ενέργειες:
η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,
η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,
η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων,
εκδηλώσεις εκπλήξεις ("Happenings") στους χώρους του καταστήματος.
γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο ειδικού λογαριασμού, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδεται στους δήμους και κοινότητες.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος, τα κριτήρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την απόδοση των τελών στους Ο.Τ.Α. α' βαθμίδας.
δ. Ως δαπάνη διαφήμισης για τις διαφημίσεις της παρούσας κατηγορίας είναι το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, με βάση το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις."
 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.