20 Φεβρουαρίου 2017

Μπορεί συνταξιούχος του ΟΓΑ να θεωρηθεί κατά κύριο επάγγελμα αγρότης;

Συνταξιούχος του ΟΓΑ με ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα (πτηνοτροφείο) μπορεί, εφόσον έχει τις λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος 3874/2010, να θεωρηθεί κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και να φορολογηθεί με την κλίμακα του άρθρου 15, λαμβάνοντας και την μείωση του άρθρου 16 του Ν 4172/2013;

Ο νόμος αναφέρει ως προϋπόθεση να είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το γεγονός ότι είναι συνταξιούχος τον βγάζει εκτός, άρα θα πάει με 22% από το πρώτο ευρώ;

Εφόσον έκανε έναρξη μετά τις 12/5/2016 θα δει στη σύνταξη του μείωση 60%;
 

Απάντηση:

Α) Αρχίζουμε από το τελευταίο ερώτημά σας:

Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Απασχόληση συνταξιούχων» του Ν 4387/2016, στους συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., (συνεπώς, και του ΟΓΑ, άρθρο 53 του νόμου), οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα που υποχρεωτικώς υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., (συνεπώς και της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας), οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60%, για όσο χρόνο οι συνταξιούχοι αυτοί απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Ωστόσο, η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016 και εντεύθεν.  Άρα,  η συγκεκριμένη περικοπή καταλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, όσους αγρότες συνταξιοδοτηθούν από το 1/1/2017 και μετά και όχι όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι 31/12/2016.

Ακολούθως, δημοσιογραφικές πληροφορίες (20/1/2017) αναφέρουν ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για αναστολή της διάταξης αυτής, μέχρι το 2022 ή μέχρι και το 2025 (αντί της έναρξης ισχύος την 1/1/2017), με δεδομένο ότι με τον ως άνω νόμο, αφενός μεν, θεσπίστηκε μια μακρά μεταβατική περίοδος κατά την διάρκεια της οποίας οι νέες συντάξεις ΟΓΑ θα είναι μείγμα του προηγούμενου και του νέου τρόπου υπολογισμού, αφετέρου δε, το 2025 είναι το έτος, κατά το οποίο το τμήμα που αφορά τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, θα υπερβαίνει για πρώτη φορά σε μερίδιο (%), τον υπολογισμό βάσει του προηγούμενου τρόπου.  Κατά την άποψη έγκριτων εργατολόγων, μία περίοδος χάριτος για τους συνταξιούχους αγρότες που καλλιεργούν, κρίνεται απαραίτητη, λόγω των δύσκολων συνθηκών υπό τις οποίες ασκούν αυτή την δραστηριότητα και δεδομένου ότι οι αγροτικές συντάξεις είναι ήδη πολύ χαμηλές. Συνεπώς, αναμένουμε την σχετική ρύθμιση για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την 1/1/2017.  

Β) Για το γεγονός ότι ως συνταξιούχος, ασκεί και ατομική αγροτική δραστηριότητα:

 (α) Σύμφωνα με το Έγγραφο της ΑΑΔΕ με Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017, οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα, ως οντότητες της παραγράφου (2γ) του άρθρου 1 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), εφόσον αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, καταρχήν εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, ήτοι έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Στη συνέχεια διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα φυσικού προσώπου ως κατ’ επάγγελμα αγρότη, όπως ορίζεται στο άρθρο 65 του Ν 4389/2016, έχουν όσοι ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως υπαγωγής αυτών σε καθεστώς ΦΠΑ (κανονικό ή ειδικό) και ανεξαρτήτως υποχρέωσης ενημέρωσης ή μη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων).

 (β) Ακολούθως, βάσει του ΚΦΕ (άρθρο 29), τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήµατα από µισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι µειώσεις του άρθρου 16. Στην περίπτωση όμως που αποκτάται εισόδηµα από ατοµική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, µαζί µε εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η µείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16, αλλά µόνον στο εισόδηµα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα.  Ωστόσο, η µείωση αυτή  του φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εφαρμόζεται µόνο για τους κατ’ επάγγελµα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήµατός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Συνεπώς, σε ότι αφορά την μείωση φόρου του άρθρου 16 του ΚΦΕ για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

1. Ο φορολογούμενος να αποκτά εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μαζί με εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην περίπτωση αυτή η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 υπολογίζεται μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα,  ανεξαρτήτως εάν ο φορολογούμενος χαρακτηρίζεται ως κατ' επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής του εισοδήματός του από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, σε σχέση με το συνολικό του εισόδημα. Εφόσον, μαζί με τα ως άνω εισοδήματα  αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα υπολογίζεται αναλογικά μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

2. Ο φορολογούμενος να θεωρείται κατ' επάγγελμα αγρότης, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν 3874/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν 4389/2016), και τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός του να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε τα εξής:

- Αν το εισόδημα προκύπτει μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση τότε ο φόρος μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16.

- Αν αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, οι μειώσεις του φόρου που προβλέπονται στο άρθρο 16 υπολογίζονται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.

- Αν αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου που προβλέπονται στο άρθρο 16 θα εφαρμόζεται αναλογικά μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις και από ατομική αγροτική επιχείρηση.

Υπενθυμίζεται ότι ως επαγγελματίας αγρότης θεωρείται το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

β) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

γ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του

δ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλέπε ως άνω το Έγγραφο της ΑΑΔΕ).

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.