20 Φεβρουαρίου 2017

Αποζημίωση από ασφαλιστική σε ταξί

Πως χειριζόμαστε λογιστικά και φορολογικά τις υλικές ζημίες σε ταξί που αποζημιώνονται από ασφαλιστική εταιρεία; (σε απλογραφικά βιβλία).

1.Το έσοδο από την ασφαλιστική πως καταχωρίζεται στα απλογραφικά βιβλία;

2. Σε ποιο κωδικό της δήλωσης ΦΠΑ αναγράφεται;

3. Αφορά τον κύκλο εργασιών για ΦΠΑ;

4. Ο ΦΠΑ των τιμολογίων εξόδου εκπίπτει;

5. Αν όχι, τι γίνεται στη περίπτωση που η ασφαλιστική αποζημιώνει μέρος της ζημιάς;

6. Το υπόλοιπο ποσό εκπίπτει ως έξοδο με ΦΠΑ;

7.Τι γίνεται όταν η ασφαλιστική πληρώσει σε επόμενη χρήση από την χρήση έκδοσης των τιμολογίων;

8. Με βάση τα ΕΛΠ σε ποια κατηγορία αναγράφεται το έσοδο - έξοδο;

 

Απάντηση:

Το ποσό της αποζημίωσης που εισπράττει μία οντότητα από ασφαλιστική εταιρεία, για κάλυψη ζημιάς που προκάλεσε τρίτος σε περιουσιακό της στοιχείο, δεν συνιστά σε καμιά περίπτωση έσοδο. Ο σκοπός του ποσού αυτού είναι μονοσήμαντος και προορίζεται να περιορίσει, ή στην καλύτερη περίπτωση να μηδενίσει, το έξοδο για την αποκατάσταση της φθοράς. Αν η εισπραχθείσα αποζημίωση δεν καλύπτει το κόστος της φθοράς, σύμφωνα με την αξία με την οποία εμφανίζεται το περιουσιακό στοιχείο στα βιβλία της οντότητας, η διαφορά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων (άρθρο 25, παρ. 11, Ν 4308/2014, ΕΛΠ. Λογιστικός χειρισμός). Στην περίπτωση αυτή, αν δηλαδή υπάρχει ακάλυπτο ποσό ζημιάς, η φορολογική αναγνώρισή του,  θα εξαρτηθεί από την τήρηση των κανόνων των άρθρων 23 και 24 του ΚΦΕ (Ν 4272/2013).  

Τα παραστατικά (τιμολόγια) που αφορούν στην αποκατάσταση της ζημιάς (ακριβή αντίγραφα, αφού τα πρωτότυπα θα κατατεθούν στην ασφαλιστική εταιρεία) θα καταχωριστούν ως έξοδα κανονικά στα βιβλία. Υπό την έννοια αυτή, το ποσό της αποζημίωσης δεν θα εμφανιστεί στο σκέλος των εσόδων στα απλογραφικά βιβλία, αλλά αφαιρετικά στο σκέλος των εξόδων, με σκοπό τον συμψηφισμό του αρχικού εξόδου. Σε κάθε περίπτωση, τα σχετικά παραστατικά και το «ιστορικό» του συμβάντος, θα πρέπει να τηρηθούν σε αρχείο για την ταυτοποίηση των συναλλαγών και τυχόν ελεγκτικές επαληθεύσεις που ενδέχεται να γίνουν και για την διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος.

Ως προς τον ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 4 του Ν 2859/2000 (Κ. ΦΠΑ): «Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες: α)…..β)…..γ)…..δ)…..ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι 9 θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά».

Ωστόσο, η διάταξη αυτή (η περίπτωση ε, δηλαδή) δεν εφαρμόζεται για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο, όπως είναι το ΤΑΞΙ. Συνεπώς, η δαπάνη είναι με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, με τον οποίο επιβαρύνθηκε, από τον ΦΠΑ των εκροών (ΦΠΑ εκροών μείον, ΦΠΑ εισροών). Υπό την έννοια αυτή, η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα συμπεριλάβει ΦΠΑ στο ποσό της αποζημίωσης (θα καταβάλει το καθαρό ποσό του τιμολογίου.

Τα ποσά των αποζημιώσεων δεν αναγράφονται στην δήλωση ΦΠΑ, ούτε φυσικά αφορούν τον κύκλο εργασιών για τις ανάγκες διακανονισμού του ΦΠΑ. Δεν διενεργείται διακανονισμός στις αποζημιώσεις (Πολ. 1221/2000).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.