25 Νοεμβρίου 2016

Παραγραφή φορολογικών ετών

Πότε επί τέλους παραγράφονται οι οικονομικές υποθέσεις: ακούμε για ελέγχους από το 2000 και μετά, διαβάζουμε ότι στο επικείμενο νομοσχέδιο για αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, θα προηγηθούν προσκλήσεις εφοριών σε φορολογουμένους, ως μέσο πίεσης, για διαφορές δηλωθέντων και καταθέσεων από το 2000, ενώ παράλληλα διαβάζουμε ότι οι χρήσεις έως το 2006 έχουν παραγραφεί στις 31/12/2013 με παράταση, το έτος 2009 έχει παραγραφεί την 31/12/2015, πλην βέβαια κάποιων που έχουν εκδοθεί εντολές κλπ. έως την ανωτέρω ημερομηνία. Ποιες λοιπόν χρήσεις έχουν παραγραφεί τις οποίες δεν μπορεί να αγγίξει έλεγχος:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Νόμος 4174/2013 αναφέρεται στις φορολογικές διαδικασίες και εκτός των άλλων προσδιορίζει το ύψος των προστίμων και τον χρόνο παραγραφής των οφειλών.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 36 του νόμου, σχετικά με τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου να επιβάλλει πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, αναφέρει:

 “Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκδοση της πράξης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης”.

Στην παράγραφο 3 όμως του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι: “Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης”.

Στο άρθρο 66 (παρ. 1 & 2) γίνεται αναλύεται η έννοια της φοροδιαφυγής. Ειδικότερα, εγκλήματα φοροδιαφυγής μεταξύ άλλων, θεωρούνται: η μη δήλωση ή η ανακριβή δήλωση φόρου εισοδήματος, Ε9 (δήλωση στοιχείων ακίνητης περιουσίας), ΦΠΑ, καθώς και των λοιπών παρακρατούμενων φόρων. Επίσης, στην έννοια της φοροδιαφυγής εμπίπτει και η έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι στην περίπτωση που έχει υποβληθεί ανακριβής δήλωση ή δεν έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ., η φορολογική αρχή διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου για 20 έτη από τη λήξη του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής δήλωσης (παρ. 1, άρθρο 66).

Επομένως, ο φορολογικός έλεγχος διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει κυρώσεις σε βάθος χρόνου 20ετίας αν τεκμηριώσει ότι ο φορολογούμενος έχει υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις ή δεν έχει προβεί σε υποβολή δηλώσεων ως όφειλε, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα (περιπτώσεις φοροδιαφυγής). Η τεκμηρίωση αυτή μπορεί να γίνει, κατά τη γνώμη μας, μόνο ύστερα από διασταυρώσεις υποβληθέντων στοιχείων της επιχείρησης με αντισυμβαλλόμενους ή από άλλα στοιχεία που θα έχουν αντληθεί από τρίτους (λ.χ. τραπεζικούς λογαριασμούς), καθώς με την έλευση της πενταετίας (βλ. ανωτέρω) εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παραγραφής με δεδομένο ότι ο φορολογούμενος έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές του δηλώσεις.

Τονίζεται ότι δίχως την ύπαρξη φαινομένων φοροδιαφυγής, ο φορολογικός έλεγχος δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τυχόν ανακρίβειες σε δηλώσεις που έχουν υποβληθεί από τον φορολογούμενο για έτη παλαιότερα του 5ου  από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι από τις κείμενες διατάξεις του νόμου η έκδοση και κοινοποίηση εντολών ελέγχου δεν προκαλεί παράταση της προθεσμίας παραγραφής με βάση τα όσα ορίζει το άρθρο 36, του ΚΦΔ.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.