4 Ιουλίου 2016

Ασφάλιση Στο Τ.Α.Ν.Τ.Π. (Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτόρων)

Η ασφάλιση στο Τ.Α.Ν.Τ.Π. (πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.) είναι υποχρεωτική ; Και αν είναι ποιοι ασφαλίζονται και με τι ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια και την επικουρική τους ασφάλιση;

Απάντηση:

Ο κλάδος κύριας ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων& Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.), εντάχθηκε από 1/8/08 ως αυτοτελής τομέας στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και το νέο του όνομα είναι Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Τ.Π.). Ο ανωτέρω Τομέας διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του κλάδου κύριας ασφάλισης του πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ. Κατά συνέπεια, έχουν μεταφερθεί σε αυτόν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μέχρι, την ως άνω ημερομηνία, ασφαλισμένων του ενταχθέντος κλάδου. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στον ενταχθέντα κλάδο, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος, λογίζεται ως χρόνος που διανύθηκε συνολικά στον Τομέα. Επιπλέον, ο Τομέας θεωρείται οργανισμός κύριας ασφάλισης  (άρθρο 7 του Ν 3655/2008). Το  πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ., ως Ταμείο είχε συσταθεί με τον ΑΝ 275/1936 και είχε τομέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αφού αναφερόταν στην ασφάλιση τόσο των πρακτόρων, όσο και των υπαλλήλων τους, οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ (ως κύρια ασφάλιση). Μετά την ένταξη στον ΟΑΕΕ, ονομάζεται Τομέας ναυτικών και τουριστικών πρακτόρων και αναφέρεται σε αυτοτελώς απασχολουμένους. Με λίγα λόγια, στον ΟΑΕΕ εντάχθηκε ο κλάδος κύριας ασφάλισης, αλλά όχι και της επικουρικής, στον οποίο ασφαλίζονται (για επικουρική σύνταξη) οι μισθωτοί που απασχολούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Περαιτέρω, βάσει του άρθρου 11, παρ. 2 του Ν 3655/2008, εκδίδεται η Εγκύκλιος ΙΚΑ αριθ. 87/2008, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  «Με το Π.∆. 277/82 υπήχθησαν  στην ασφάλιση του κλάδου παροχών ασθενείας και µητρότητας σε είδος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και οι ασφαλιζόµενοι στο Τ.Α.Ν.Π.Υ. για κύρια ασφάλιση, Ναυτικοί Πράκτορες κ.λπ. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι από 1/8/2008 τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.), καθώς και τα µέλη της οικογένειάς τους, παύουν να είναι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (ποσοστό ασφάλισης 6,45%) και υπάγονται στον κλάδο υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. Επισηµαίνουµε ότι, η ανωτέρω εξαίρεση ισχύει µόνο για τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στο Τ.Α.Ν.Π.Υ. για κύρια ασφάλιση, ενώ οι υπάλληλοι των προσώπων αυτών, οι οποίοι ασφαλίζονται στο Τ.Α.Ν.Π.Υ. για επικουρική ασφάλιση, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για όλους τους κλάδους αυτού (κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα, Ο.Α.Ε.∆., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε.)».

Η τελευταία Κλαδική ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της Xώρας που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (Δ.N.E.)» ήταν η Π.Κ., Υπουργείο  Εργασίας: 13/28-11-2014, η οποία ήταν διετής και έληξε την 30/6/2016.

Συνεπώς, στο Τ.Α.Ν.Τ.Π. υπάγονται τα ασφαλιστέα πρόσωπα, αυτοτελώς απασχολούμενοι, ως ναυτικοί και τουριστικοί πράκτορες, ενώ οι υπάλληλοι σε αυτές τις επιχειρήσεις ασφαλίζονται με κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επικουρικά στο πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ. (το οποίο εντάχθηκε όπως όλα τα επικουρικά στο Τ.Ε.Α.Ι.Τ.).

Τέλος, με τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016, δεν προκύπτουν αλλαγές, σε σχέση με το παραπάνω πλαίσιο.

Για τις εισφορές «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων παρακαλούμε ακολουθείστε τον σύνδεσμο:

http://www.oaee.gr/eisfores.asp?cateis_id=224&cat_id=1&banner_pgc=5&ctn_id=0&ctnsnd_id=1

 

Παραθέτουμε λοιπές πληροφορίες από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

 

Η ασφάλιση στο ΤΑΝΠΥ είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική, δηλαδή η ασφάλιση δεν εξαρτάται από τη βούληση των εργαζομένων και των αυτοτελώς απασχολούμενων.

Στο Ταμείο ασφαλίζονται:

Στην Κύρια Ασφάλιση

Οι στην Ελλάδα Ναυτικοί πράκτορες, αντιπρόσωποι, διαχειριστές επιβατηγών και φορτηγών πλοίων καθώς και οι εκμεταλλευόμενοι και διαχειριζόμενοι ίδια πλοία που εκτελούν ταξίδια εσωτερικού ή εξωτερικού και προσεγγίζουν ή όχι σε Ελληνικά λιμάνια.

Αυτοί που διατηρούν στην Ελλάδα ναυτικά ή ναυλομεσιτικά γραφεία ή πρακτορεία που πρακτορεύουν ή διαχειρίζονται ή εξυπηρετούν με οποιονδήποτε τρόπο κάθε είδους πλοία φορτηγά ή επιβατηγά δικών τους ή ξένων συμφερόντων.

Οι στην Ελλάδα αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι, διαχειριστές, διευθυντές, πράκτορες ή υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο Ναυτιλιακών και Ναυτικών επιχειρήσεων, που εγκαθιστούν ή ιδρύουν γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις των ΑΝ 89/67, 378/68 και 959/79 ή άλλων ειδικών ή γενικών διατάξεων, εφόσον δεν παρέχουν σ' αυτές εξαρτημένη εργασία για την οποία είναι ασφαλισμένοι στο φορέα Κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ.

Όσοι διατηρούν στην Ελλάδα γραφεία ταξιδίων ή Τουρισμού ή μετανάστευσης που λειτουργούν με άδεια των αρμοδίων αρχών. Επίσης οι νόμιμα διορισμένοι υπεύθυνοι ή διευθυντές των γραφείων αυτών, εφόσον δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία στα γραφεία αυτά, για την οποία είναι ασφαλισμένοι στο φορέα Κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α.

Οι Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Συμπράττοντες Σύμβουλοι, Εκπρόσωποι καθώς και οι εντεταλμένοι Σύμβουλοι των αναφερομένων στα προηγούμενα εδάφια, επιχειρήσεων με τη μορφή της Αν. Εταιρείας, εφόσον δεν παρέχουν σ' αυτές εξαρτημένη εργασία για την οποία είναι ασφαλισμένοι στο φορέα Κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ.

Οι διαχειριστές των πιο πάνω επιχειρήσεων που λειτουργούν με μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και οι εταίροι εκείνοι που δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης.

Οι διαχειριστές που δεν είναι εταίροι υπάγονται στην υποχρεωτική Κύρια ασφάλιση του ΤΑΝΠΥ εφόσον δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία, στην επιχείρηση αυτή, για την οποία ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και Επικουρικά στο ΤΑΝΠΥ.

Τα ομόρρυθμα μέλη καθώς και διαχειριστές των πιο πάνω επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας καθώς και τα ετερόρρυθμα μέλη εφόσον προσφέρουν ασφαλιστέα εργασία και δεν είναι ασφαλισμένα σε άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης.

Οι διαχειριστές που δεν είναι εταίροι υπάγονται στην υποχρεωτική Κύρια ασφάλιση του ΤΑΝΠΥ εφόσον δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία για την οποία ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και Επικουρικά στο ΤΑΝΠΥ.

Οι Διαχειριστές, Εκπρόσωποι και Διευθυντές των συμπλοιοκτησιών, κοινοπραξιών και συνεταιρισμών καθώς και οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής συνένωσης ή σύμπραξης νομικών ή φυσικών προσώπων που ασκούν τις πιο πάνω δραστηριότητες.

Οι νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι του Ταμείου.

Στην Επικουρική Ασφάλιση

Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Ι που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και είναι ασφαλισμένοι στο φορέα Κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ.

Το προσωπικό του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των Επαγγελματικών οργανώσεων

Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση

Είναι ο χρόνος που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος του ΤΑΝΠΥ σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας.

 

                           Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το ΤΑΝΤΠ – ΟΑΕΕ είναι τα εξής:
                        ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ……………………………………2105285541 
                        ΜΗΤΡΩΟ …………………………………………………………………..2105285543, 5285550 
                        ΕΣΟΔΑ ……………………………………………………….2105285589, 5285533, 5285633 
                        ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ…………………………………………….. 2105285532
                        ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ…………………………. 2105285610
                        ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ……………………. 2105285538
                        ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ……………………………………………….2105285625, 5285551
                        ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ………………………………………………………………………… 2105285537
                        Δ/ΝΣΗ ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ……………………………………………………………….. 2105285662
                                         TAX. Δ/NΣH ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, 10432 ΑΘΗΝΑ
                                                      ΗΛ. Δ/ΝΣΗ tanpy@otenet.gr 

 

Άλλες πληροφορίες για την επικουρική ασφάλιση:

Ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ
 

Όσον αφορά τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης σας γνωρίζουμε πως σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις / εγκυκλίους του ΙΚΑ πρακτικά ισχύουν τα πιο κάτω:
H ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του ΙΚΑ) Δεκεμβρίου 2013, θα υποβληθεί στις 28/02/2014. Αναμένονται οδηγίες από το ΙΚΑ για τον τρόπο καταγραφής των εισφορών ΕΤΕΑ στις ΑΠΔ.
- Οι εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (στο οποίο έχει περιληφθεί το επικουρικό του ΤΑΝΠΥ από 01/12/13), θα καταβληθούν μαζί με τις εισφορές του ΙΚΑ στις 31/01/2014

                     Δείτε εδώ διευκρινιστικό έγγραφο από το ΕΤΕΑ.
- Το ΤΑΝΠΥ των παλαιών ασφαλισμένων εξομοιώνεται με αυτό των νέων, δηλαδή ποσοστό 6%, επιμεριζόμενο σε 3% για τον εργοδότη και 3% για τον ασφαλισμένο (Ν.4225/2014). Με τον Ν. 4387/2016 τα ποσοστά έγιναν 3,5% και 3,5%, από 1/6/2016
Σημειώστε ότι όλες οι πιο πάνω ρυθμίσεις αφορούν μόνο την επικουρική ασφάλιση.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.