28 Ιουνίου 2016

Διανομή κερδών σε ΕΕ με διπλογραφικά βιβλία

ΕΕ με διπλογραφικά βιβλία , έχει δικαίωμα να μην κάνει διανομή κερδών στην κλειομενη χρήση του 2015 (δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της) και να εμφανίσει κέρδη εις νέον;

Και αν ναι, τότε η παρακράτηση του 10% ή 15% με τον νέο νόμο, δεν θα γίνει με βάση την ημερομηνία απόφασης της διανομής ή πίστωσης του λογαριασμού των εταίρων;

 

Απάντηση:

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 8, του Ν. 4172/2013, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Στην περίπτωση της προσωπικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.), με διπλογραφικά βιβλία, ο δικαιούχος αποκτά το δικαίωμα είσπραξης των κερδών (βάσει ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο), κατά την ημερομηνία που πραγματοποιείται η λογιστική εγγραφή διανομής κερδών στα βιβλία της, που ήταν πάντα η 31/12. Ωστόσο, μετά την έναρξη εφαρμογής των ΕΛΠ (Ν 4308/2014, 1-1-2015), η οντότητα που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, μεταφέρει το αποτέλεσμα της χρήσης, κατά το κλείσιμο των βιβλίων της, στον λογαριασμό «Αποτελέσματα σε νέο» (49), χωρίς να διενεργεί την εγγραφή διάθεσης (στην οποία περιλαμβάνεται και η διανομή κερδών).

Μετά από αυτό, η θέση της Διοίκησης είναι ότι (Πολ. 1223/2015), για τις προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες), που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.

Συνεπώς, για τις παραπάνω εταιρείες (διπλογραφικά βιβλία), η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής (διανεμόμενα κέρδη) θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση, μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος (Πολ. 1011/2014). Επί της πληρωμής αυτής παρακρατείται φόρος (με συντελεστή 10% και φέτος) και αποδίδεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα, από το μήνα εντός του οποίου τεκμαίρεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι έγινε η καταβολή.

 

Περαιτέρω, αν έχουν διενεργηθεί προσωρινές απολήψεις κερδών ή διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, χρόνος κτήσης του εισοδήματος αυτού θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η απόληψη ή η διανομή αυτών (πίστωση ή καταβολή, Πολ. 1042/2015).

Εξάλλου, η προσωπική εταιρεία δεν διαθέτει όργανα διοίκησης (ΓΣ, ΔΣ), όπως οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, τα οποία να συνέρχονται και να αποφασίζουν με τυπική διαδικασία, τόσο την διάθεση (άρα και διανομή) των κερδών, αλλά και για τόσα άλλα εταιρικά ζητήματα. Στην προσωπική εταιρεία, οι εταίροι ατύπως αποφασίζουν για επιχειρηματικά (κυρίως) θέματα. Όσον αφορά ωστόσο το θέμα της διανομής των κερδών τα άρθρα 277 και 255 του Ν.4072/2012 προβλέπουν ότι «εκτός αντίθετης συμφωνίας οι εταίροι συμμετέχουν στα κέρδη και τις ζημιές κατά το ποσοστό συμμετοχής τους». Οι συμφωνίες μεταξύ των εταίρων για τέτοιου είδους ζητήματα πιστοποιούνται με την καταγραφή τους στην εταιρική σύμβαση (καταστατικό) της εταιρείας. Ελλείψει τέτοιας δυνατότητας και τέτοιας απόφασης των εταίρων, το σύνολο των κερδών, μετά την αφαίρεση του εταιρικού φόρου, θεωρείται ως διανεμόμενο στον κάθε εταίρο κατά το ποσοστό συμμετοχής του.

Επισημαίνεται ότι για τα ίδια πιο πάνω πρόσωπα, που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο, χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης του συνόλου των κερδών που προκύπτουν από αυτά θεωρείται η ημερομηνία στην οποία έκλεισε η διαχείριση. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, των απλογραφικών βιβλίων, η διανομή γίνεται αυτόματα την 31/12, βάσει των φορολογητέων κερδών στο όνομα του νομικού προσώπου (φορολογική διανομή) και δεν υπάρχει υποχρέωση για παρακράτηση και απόδοση φόρου 10%.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.