17 Ιουνίου 2016

Μεταβίβαση μεριδίων ΙΚΕ

Με ποιο τρόπο υπολογίζεται η υπεραξία και ο φόρος μεταβίβασης μεριδίων ΙΚΕ, όταν ΦΠ που μετέχει με 150 εταιρικά μερίδια (1/3 συμμετοχή), μεταβιβάζει «εξ επαχθούς αιτίας» σε άλλο ΦΠ 50 εταιρικά μερίδια και με δεδομένα ότι η ΙΚΕ:

Α. Έχει μετοχικό κεφάλαιο 4.500€

Β. Λειτουργεί για τουλάχιστον 3 έτη με κερδοφόρες χρήσεις η κάθε μία από αυτές (2013: 50.000 κέρδη, 2014:  115.000 κέρδη και 2015: 150.000 κέρδη).

Επιπλέον ποιος υποχρεούται στην πληρωμή του φόρου μεταβίβασης και με ποιο τρόπο γίνεται η πληρωμή του φόρου μεταβίβασης.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), όπως ερμηνεύτηκαν με την Πολ.1032/26-1-2015, σε σχέση με τον προσδιορισμό της υπεραξίας που προκύπτει από την μεταβίβαση τίτλων και την εν συνεχεία φορολόγησή τους, ισχύουν τα παρακάτω:

Προκειμένου για μεταβιβάσεις τίτλων (μετοχών, μεριδίων ΕΠΕ ή ΙΚΕ, μερίδων προσωπικών εταιρειών, κλπ.) μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, ως τιμή πώλησης θα λαμβάνεται αυτή που δηλώνεται από τους συναλλασσόμενους και αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο μεταβίβασης.

Ως τιμή κτήσης, θα λαμβάνεται η χαμηλότερη μεταξύ αυτής που προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης των τίτλων και του τιμήματος που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, κατά το χρόνο απόκτησης των τίτλων.

Ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (όπως η ΙΚΕ), θα λαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια, με την μορφή που εμφανίζονται στο τελευταίο πριν την ημερομηνία μεταβίβασης μηνιαίο ισοζύγιο της επιχείρησης. Τυχόν εγγραφές που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης στους λογαριασμούς αυτούς λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό. Για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης στις πιο πάνω περιπτώσεις συνεκτιμώνται και οι εταιρικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα μέχρι τον χρόνο της μεταβίβασης, όπως για παράδειγμα, τυχόν αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου, ανεξαρτήτως αν με αυτές μεταβάλλεται ή όχι, ο αριθμός ή η αξία των τίτλων, κλπ.

Επιπλέον, τονίζεται ότι η τυχόν υπεραξία από την πώληση τίτλων φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 15%. Ερμηνεύοντας τις εν λόγω διατάξεις η Διοίκηση με την Πολ. 1032/2015, ορίζει ότι καταβολή του εν λόγω φόρου γίνεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου (πωλητή) φυσικού προσώπου, επί της οποίας δηλώνεται και το σχετικό εισόδημα (κωδικοί 829 – 830 του εντύπου Ε1). Επομένως, διαπιστώνουμε ότι για τον υπολογισμό της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και όχι η παρελθούσα κερδοφορία της.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.