13 Ιουνίου 2016

Ενοικίαση μονοκατοικίας

Ιδιώτης, λόγω μετακόμισης, αποφασίζει να ενοικιάσει την μονοκατοικία του σε τουρίστες με αστική μίσθωση, χωρίς να προσφέρει άλλες υπηρεσίες. Η μονοκατοικία είναι 110 τμ.  Είναι υποχρεωμένος να έχει Ειδικό σήμα λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο  46 του Ν 4179/2013;

Απάντηση:

Με την παρ. 4, της Υποπαραγράφου Α3, της Παραγράφου Α, του άρθρου 2, του Ν 4336/2015, καταργούνται από 1/11/2015, τόσο η παρ. 1 του άρθρου 2[1] του Ν 4276/2014, όσο και η παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν 2160/1993, η οποία αυτή η τελευταία, αναφερόταν σε μίσθωση που υπερέβαινε τις 90 ημέρες.

Μέχρι πρόσφατα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (κάτω των 30 ημερών) υπήρχε η υποχρέωση εφοδιασμού της επιχείρησης με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, γεγονός που καθιστούσε την σχετική αμοιβή προϊόν παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών και όχι αστικής μίσθωσης ακινήτου, υποκείμενων σε ΦΠΑ και το εισόδημα ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Από την 1/11/2015 ωστόσο δεν υφίσταται ο περιορισμός αυτός. Επί του παρόντος όμως οι μόνες διευκρινίσεις όσον αφορά το νέο νομοθετικό πλαίσιο, έχουν παρασχεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, Α.Π.Τ.Κ.Ε. : 21/16.02.2016) και αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ωστόσο, η διάταξη του Ν 4179/2013 (άρθρο 46: «Ρυθμίσεις για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα»), ως προς την  αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων (τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων και κατοικιών), την οποία αναφέρετε στο ερώτημά σας, εξακολουθεί να ισχύει, αφού δεν προκύπτει από νεότερη διάταξη η κατάργηση ή η τροποποίησή της.

Υπενθυμίζεται ότι ως τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ορίζονται μονοκατοικίες, εμβαδού τουλάχιστον 100 τ.μ., οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση, παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου και κτίσματος, αποτελούν δε μη κύρια ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα, κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 1Ββ, του  Ν 2160/1993, χωρίς παροχή υπηρεσιών.

Σημειώνεται πάντως ότι, η αδειοδότηση από τον ΕΟΤ χρειάζεται, στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης πρόκειται να εκμεταλλευτεί "εμπορικά" το ακίνητο, οπότε θα φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επί του θέματος αυτού, αναμένεται να αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών, αν δηλαδή θα χαρακτηριστεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εισόδημα από ακίνητα. Αυτός είναι και ο λόγος που καθυστερήσαμε την απάντηση.  

Για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων, ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. μέσω ΚΕΠ (Κ.Υ.Α. Αριθμ.1749/21.01.2015), αλλά και με ηλεκτρονικό[2] τρόπο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση.

β. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/γηπέδου, στο οποίο αποτυπώνεται το κατάλυμα «ως κατασκευάστηκε» και σημειώνεται η υφιστάμενη έπαυλη.

γ. Αντίγραφο άδειας δόμησης.

δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας άνω των είκοσι (20) κλινών.

ε. Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού ενεργειακής τεχνολογίας, ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματούχου είτε ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγειονομικών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είτε ως προς τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ή εντεταλμένου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι το κατάλυμα είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται.

ζ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου.

Στον νόμο επισημαίνεται ότι το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) της τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης εκδίδεται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. (ΠΥΤ), με ειδική μνεία στην περίπτωση ύπαρξης κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας).

Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εκδίδεται, χωρίς προέγκριση, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή των άνω δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών τεκμαίρεται ότι το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγησή του αρχή, η οποία οφείλει να τη χορηγήσει (αυτό πρέπει να διερευνηθεί στο πλαίσιο των διοικητικών μεταβολών).

Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά, των οποίων η ισχύς λήγει, αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του E.O.T. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία του E.O.T. τηρεί για κάθε τουριστική επιπλωμένη έπαυλη, φάκελο, στον οποίο κατατίθενται και τηρούνται όλα τα κατά νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, το δε κατάλυμα λαμβάνει ειδικό αριθμό μητρώου (ΜΗΤΕ).

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας  στην οικεία Δ.Ο.Υ. ούτε να ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα για τη δραστηριότητα αυτή, υποχρεούται δε να εφοδιασθεί προηγουμένως με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απαγορεύεται η με τον άνω τρόπο εκμίσθωση πέραν των δύο ακινήτων του ίδιου ιδιοκτήτη.

Για την εκμίσθωση, συντάσσεται απλό ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης, το οποίο κατ’ ελάχιστο περιέχει περιγραφή του ακινήτου, τον Ειδικό Αριθμό Μητρώου του E.O.T. (ΜΗΤΕ), διεύθυνση, στοιχεία του ιδιοκτήτη με το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. του ιδίου, στοιχεία του μισθωτή, την περίοδο μισθώσεως και το ύψος του μισθώματος.  Η υποβολή αυτή γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογής του taxisnet, όπου αναφέρονται τα στοιχεία της μίσθωσης.

Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ζητήσετε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ.

 [1]Άρθρο 2, Ν 4276/2014: «Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα».     

 

[2] Άρθρο 8: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού και Ε.Ο.Τ.

1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μπορεί:

α) Να καταργείται η υποχρέωση έντυπης υποβολής και να θεσπίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου έργων κατηγορίας Β κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, την έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών και τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.

β) Να καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και στοιχείων των ανωτέρω και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων.

γ) Να καθορίζονται το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται προς τους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες.

δ) Να καθορίζονται το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται προς τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων.

ε) Να καθορίζονται οι διαδικασίες και οι τεχνικές προδιαγραφές της ψηφιοποίησης του αρχείου των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Τουρισμού και του Ε.Ο.Τ.

στ) Να καθορίζονται οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

ζ) Να καθορίζεται κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικών με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.