16 Μαϊου 2016

Δωρεά επιχείρησης στο Άγιο όρος

Επιχείρηση έχει την πρόθεση να βοηθήσει στην κατασκευή εκκλησίας στο Άγιο όρος είτε με την δωρεά χρημάτων με σκοπό την κατασκευή της εκκλησίας με την ευθύνη του Αγίου όρους είτε με την παράδοση της εκκλησιάς ολοκληρωμένης με την ευθύνη της επιχείρησης. Ερωτάται : 1) Ποιές οι ενέργειες της επιχείρησης και της μονής στις αντίστοιχες περιπτώσεις 2) Εκπίπτει φορολογικά η δαπάνη αυτή από τα έσοδα της επιχείρησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το δικαίωμα έκπτωσης οποιασδήποτε δαπάνης μίας επιχείρησης κρίνεται υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Κ.Φ.Ε. Το μεν άρθρο 23 θέτει περιοριστικούς όρους ως προς το δικαίωμα έκπτωσης συγκεκριμένων περιπτώσεων δαπανών, ενώ το άρθρο 22 θέτει τις γενικές αρχές υπό τις οποίες κρίνονται οι δαπάνες μίας οντότητας. Πρακτικά δηλαδή η μη αναγραφή μίας περίπτωσης δαπάνης στο άρθρο 23 δε σημαίνει την εξασφάλιση του δικαιώματος έκπτωσης αυτής.

Ως γνωστό οι δωρεές δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις του άρθρου 23, στο οποίο απαριθμούνται οι δαπάνες που δεν εκπίπτουν κατά ειδική πρόβλεψη του νόμου. Κατά συνέπεια το δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης θα κριθεί σύμφωνα με τις γενικές αρχές του άρθρου 22. Αυτές είναι:

α) να πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής εμπίπτει, μεταξύ άλλων και κάθε δαπάνη, που αφορά την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

β) Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

γ) Εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα κλπ.

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα θέση της Διοίκησης ειδικά για το θέμα των δωρεών η άποψή μας, από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, είναι η εξής:

  • Η δαπάνη μπορεί να θεωρηθεί παραγωγική δεδομένου ότι μπορεί να ενταχθεί στις περιπτώσεις δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
  • Θα πρέπει να καλύπτεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της δαπάνης αυτής, όπως: απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας, απόφαση αποδοχής της δωρεάς από το διοικητικό όργανο της μονής, παραστατικά κατάθεσης του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της μονής ή παραστατικά δαπανών στην περίπτωση που προχωρήσει η επιχείρηση στην κατασκευή της εκκλησίας απ’ ευθείας κλπ. Εννοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες θα εγγράφονται στα βιβλία της επιχείρησης.
  • Η αξία της δωρεάς δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογη σε σχέση με την αξία του έργου, αλλά θεωρούμε ότι δεν πρέπει να είναι δυσανάλογη σε σχέση και με τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας καθώς σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκρύπτεται μεταφορά φορολογητέας ύλης.

Όπως αναφέραμε τα παραπάνω αποτελούν τη δική μας ερμηνευτική προσέγγιση των κείμενων διατάξεων, ελλείψει σχετικών αποφάσεων της διοίκησης. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα έκπτωσης μίας δαπάνης κρίνεται τελικά από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στο πλαίσιο άσκησης της ελεγκτικής του αρμοδιότητας και επί τη βάσει των πραγματικών περιστατικών.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.