26 Ιανουαρίου 2016

Οικονομικές κατάστασης αγροτικού συνεταιρισμού βάσει Ε.Λ.Π.

Αγροτικός Συνεταιρισμός, ο οποίος βάσει τζίρου ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες (άρθρου 1, παρ. 2γ), τηρεί διπλογραφικά βιβλία & συντάσσει Ισολογισμό & Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Αγροτικών Συνεταιρισμών). Ερωτάται, πιο υπόδειγμα Ισολογισμού & Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης θα χρησιμοποιήσει, καθώς & τι πληροφορίες είναι απαραίτητο να εμφανίζονται στο προσάρτημα. Επίσης, εάν πx, επιτρέπεται να συντάξει συνοπτικό ισολογισμό (υπόδ. Β5) & επιλέξει προαιρετικά να συντάξει αναλυτικό ισολογισμό (υπόδ. Β1) επηρεάζεται το είδος/πλήθος των πληροφοριών του προσαρτήματος;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 1.2.2 της ΠΟΛ.1003/2014 στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 εντάσσονται μεταξύ άλλων και οι συνεταιρισμοί.  Με ειδικότερη πρόβλεψη της ΠΟΛ.1024/2015 έγινε δεκτό πως οντότητες όπως οι συνεταιρισμοί, οι οποίες εκ του ιδρυτικού τους νόμου ή του καταστατικού τους υποχρεούνται μόνο σε σύνταξη ισολογισμού και όχι σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων δεν υποχρεούνται σε εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 και εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (κύκλος εργασιών 1.500.000 ευρώ).

Επίσης με την παρ.7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 γίνεται δεκτό πως οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται, να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

Στην περίπτωση αυτή και όσον αφορά το προσάρτημα, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 30 «οι οντότητες της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου [1]παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29. Δύνανται να μην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29». Δηλαδή οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του προσαρτήματος αφορούν:

-Πληροφορίες σχετικά με: 

α) Την επωνυμία της οντότητας. 

β) Το νομικό τύπο της οντότητας. 

γ) Την περίοδο αναφοράς. 

δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας. 

ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση. 

στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση. 

η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

-Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.  

-Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.  

-Την δήλωση χρήσης της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16.

 

Ωστόσο σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου η δυνατότητα παρουσίασης του παραπάνω συνοπτικού προσαρτήματος, αναφέρεται μόνο στις πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16. Δηλαδή κάνουν χρήση της δυνατότητας κατάρτισης συνοπτικού ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων. Κατά συνέπεια, τουλάχιστον κατά τη γραμματική ερμηνεία του νόμου, δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα στις οντότητες που δεν κάνουν χρήση της παρ.7 του άρθρου 16 και καταρτίζουν αναλυτικό ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται επίσης, ότι τόσο η λογιστική οδηγία ΕΛΤΕ, όσο και η ΠΟΛ.1003/2014 αναφέρουν για το θέμα αυτό: «ότι οι πρόνοιες της παραγράφου 7[2] του παρόντος άρθρου (άρθρου 30) ισχύουν και για εκείνες τις πολύ μικρές οντότητες των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1, που επιλέγουν προαιρετικά να συντάξουν πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις (Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων), χωρίς να υποχρεούνται».

Δηλαδή δεν περιλαμβάνουν την δυνατότητα παροχής περιορισμένων πληροφοριών από το προσάρτημα, η οποία περιλαμβάνεται στην παρ. 8 του ιδίου άρθρου.[1] Οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1 που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16

[2] α) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης από τις διατάξεις αυτού του νόμου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
β) Δεν εφαρμόζουν το άρθρο 24 του παρόντος νόμου περί επιμέτρησης στην εύλογη αξία.  
γ) Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.