11 Ιανουαρίου 2016

Μετατροπή από διπλογραφικά σε απλογραφικά Βιβλία

Ο.Ε.  τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Το ( διαχειριστικό ) 2013 είχε κύκλο εργασιών : 1.492.066,06 ευρώ. To (διαχειριστικό ) 2014 είχε κύκλο εργασιών : 1.227.126,74 ευρώ. Για το έτος (φορολογικό) 2015 ο τζίρος έκλεισε στις 551,494.92 ευρώ. Την 31 Δεκ 2015 είχε 2 άτομα προσωπικό, ενώ είχε ξεκινήσει με 15 άτομα στην αρχή του έτους 2015. Το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τις 350.000,00 ευρώ. Πριν τα ΕΛΠ μοναδικό κριτήριο ήταν ο κύκλος εργασιών. Τώρα, μπορεί να υποβληθεί δήλωση, και να γίνει αλλαγή  από διπλογραφικά σε απλογραφικά βιβλία;

Ο μέσος όρος των απασχολουμένων πώς θα υπολογίζεται;
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον τις χρήσεις 2013 και 2014, ο κύκλος εργασιών ήταν μικρότερος του 1,500,000 ευρώ (μοναδικό κριτήριο), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν 4308/2014 (βλέπε και την Πολ. 1003/2014), κατά το 2015 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες και εξ αυτού του λόγου, τηρεί απλογραφικά βιβλία. Συνεπώς, η Ο.Ε., υπό μία έννοια, τήρησε διπλογραφικά βιβλία, προαιρετικά. Περαιτέρω, όπως ορίζεται στην Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ (παρ. 3.3), επί προαιρετικής ένταξης στο διπλογραφικό σύστημα, η οντότητα δύναται να επανέλθει στο απλογραφικό οποτεδήποτε και χωρίς κανένα περιορισμό. Πάντως, διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή λογιστικού συστήματος να γίνεται στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Σε ότι αφορά τον μέσο όρο του προσωπικού, αυτός υπολογίζεται σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης, σε ημερήσια και σε ετήσια βάση, για όλους τους εργαζόμενους που έχουν ή τεκμαίρεται ότι έχουν εργασία έμμισθης απασχόλησης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι έχοντες έμμισθη σχέση αλλά και τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση που εξομοιώνεται με έμμισθη εργασία, όπως δικηγόροι, λογιστές ή μηχανικοί όταν είναι πλήρους απασχόλησης και ανεξάρτητα του τρόπου που αμείβονται (π.χ. με τιμολόγιο). Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι απασχολούμενοι με μίσθωση από άλλη οντότητα καθώς και οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, εφόσον απασχολούνται στην οντότητα και αμείβονται από αυτή. Διευκρινίζεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη εκπαιδευόμενοι και σπουδαστές που απασχολούνται με συμβάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και εργαζόμενοι που έχουν λάβει γονική άδεια.   

Παράδειγμα:     

Μια οντότητα απασχολεί:

-  4 άτομα με πλήρη απασχόληση,

-  2 άτομα με εποχιακή απασχόληση 5 μηνών αλλά πλήρους ημερήσιας απασχόλησης,

-  3 άτομα σε όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά μερικής ημερήσιας απασχόλησης

      τριών (3) ωρών,

-  και έναν (1) επαγγελματία (πχ μηχανικό) πλήρους απασχόλησης, που αμείβεται με τιμολόγιο.

Ο μέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην περίοδο είναι:

 

                              (4 χ 12 / 12) + (2 χ 5 / 12) + (3 χ 12 / 12 χ 3 / 8) + 1=6,96

 

Ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται σε 7 άτομα, ως μέσος όρος.

Ο υπολογισμός γίνεται όπως στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Εργαζόμενοι

Μήνες απασχόλησης

   Υπολογισμός

Μέσος όρος εργαζομένων

Με πλήρη απασχόληση

        4

         12

      4 χ (12/12)

           4,00

Εποχιακή πλήρης απασχόληση 5 μηνών

        2

           5

      2 χ (5/12)

           0,83

Μερική απασχόληση τριών ωρών ημερησίως όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου

        3

         12

[3 χ (12/12)] χ (3/8)

           1,13

Μηχανικός με πλήρη απασχόληση αμειβόμενος με Τιμολόγιο

        1

         12

               1

           1,00

Σύνολο εργαζομένων

 

 

 

          6,96 = 7

 

- Ο συντελεστής 12/12 αναφέρεται σε ετήσια απασχόληση, χωρίς διακοπή, συνεπώς όταν κάποιος απασχολήθηκε λιγότερους μήνες το κλάσμα διαμορφώνεται αναλόγως (πχ 5/12).

- Ο άλλος συντελεστής (3/8) αναφέρεται στον αριθμό των ωρών της ημερήσιας απασχόλησης.

- Η στρογγυλοποίηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, γίνεται πάντα με επίπεδο το 0,5.

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής για την απώλεια ρυθμίσεων ν.4321/2015 και ν.4305/2014 στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω δημιουργίας νέων οφειλών

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.