21 Δεκεμβρίου 2015

Mεταβίβαση μετοχών υπεράκτιας εταιρείας

Εταιρεία offshore έχει στην κατοχή της ένα ακίνητο στην Ελλάδα χωρίς να έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και χωρίς να αποκτά εισοδήματα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της, σε νομικό πρόσωπο με έδρα στην Ελλάδα, ποιος φόρος υπεραξίας θα προκύψει (εφόσον προκύψει) και τί θα συμβεί με το ακίνητο; Θα πρέπει να γίνει μεταβίβαση και του ακινήτου όπου θα προκύψει φόρος μεταβίβασης, ή το ακίνητο δεν επηρεάζεται καθόλου από την μεταβίβαση μόνο των μετοχών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 47, του Ν 4172/2013, τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους.

Περαιτέρω, με βάση την Πολ. 1032/2015 (παρ. 10) που αναφέρεται στο εισόδημα από μεταβίβαση τίτλων, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις της περ. ε΄ του άρθρου 5 (του Ν. 4172/2013), εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι μόνο αυτό που ασκείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης[1] συνάγεται, ότι το υπόψη εισόδημα (από μεταβίβαση τίτλων) που αποκτούν φορολογείται στην Ελλάδα μόνο όταν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και το προϊόν της μεταβίβασης μπορεί να αποδοθεί στην μόνιμη εγκατάσταση.

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα ΝΠ που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από τη φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει λόγω μεταβίβασης τίτλων. Άλλωστε, όπως ρητά ορίζεται στην Πολ. 1032/2015, για τις εν λόγω περιπτώσεις παρέλκει η αναφορά σε ΣΑΔΦ και περαιτέρω δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης (παρ. 11).

Τέλος, σημειώνεται ότι η ιδιοκτησία του ακινήτου από την αλλοδαπή εταιρεία δεν διαφοροποιεί τα όσα προαναφέρθηκαν.

 


[1] Ως μόνιμη εγκατάσταση (άρθρο 6, του ΚΦΕ) ορίζεται γενικά α) ο τόπος της διοίκησης, β) το υποκατάστημα, γ) το γραφείο, δ) το εργοστάσιο, ε) το εργαστήριο, στ) το ορυχείο, μεταλλείο, πηγή πετρελαίου ή αερίου, λατομείο ή οποιονδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων, καθώς και το εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή συναρμολόγησης ή δραστηριότητες επίβλεψης που συνδέονται με αυτά θεωρείται ότι συνιστά μόνιμη εγκατάσταση, μόνον εφόσον διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.