23 Σεπτεμβρίου 2015

Φορολογία αλλοδαπής εταιρείας με έδρα Βέλγιο και υποκατάστημα στην Ελλάδα

Αλλοδαπή εταιρεία με έδρα Βέλγιο και υποκατάστημα Ελλάδα. Με αντικείμενο εργασιών εκμετάλλευση ακίνητου. Όσον αφορά την φορολογία ΦΠΑ πως ενεργεί; Σαν λήπτης παραλαμβάνει τιμολόγια από εκδότες με υπολογισμό τον φόρο; Η αγορά αγαθών – λήψη υπηρεσίας, θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών - λήψη υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ύπαρξη υποκαταστήματος στην Ελλάδα θεωρείται για τη φορολογία εισοδήματος και του ΦΠΑ, ως μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 6, του ΚΦΕ. Επομένως, το εισόδημα που προκύπτει από συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο όνομα του υποκαταστήματος φορολογείται στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών επιχειρήσεων, οφείλουν να εγγραφούν στο φορολογικό μητρώο και να αποκτήσουν ΑΦΜ στην Ελλάδα βάσει της Πολ. 1006/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11, του ΚΦΔ (Ν. 4174/2013).

Όσον αφορά την φορολογία του ΦΠΑ, στην περίπτωση που το υποκατάστημα της αλλοδαπής εταιρείας, καθίσταται λήπτης υπηρεσιών ή αγοραστής αγαθών από συναλλαγές που πραγματοποιεί με άλλους υποκείμενους στο φόρο, εγκατεστημένους εντός της Ελλάδας, οι εν λόγω πράξεις φορολογούνται στην Ελλάδα και υπάγονται στο κανονικό καθεστώς του φόρου. Στη περίπτωση δε που οι αγορές ή λήψεις διενεργούνται με πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλες χώρες εντός της ΕΕ, θεωρούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 11, 12, και 14 του κώδικα ΦΠΑ, όπως ακριβώς ισχύουν και για τις λοιπές ημεδαπές επιχειρήσεις.  

Ειδικότερα, στη λήψη υπηρεσίας (άρθρο 14 του κώδικα ΦΠΑ), εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο, κάθε πράξη φορολογείται, ως επί των πλείστων, στη χώρα εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας. Ωστόσο, εφιστούμε την προσοχή σας στην παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου, όπου:

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και κτηματομεσιτών, της παροχής καταλύματος στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε τομείς παρεμφερούς χαρακτήρα, όπως σε κατασκηνώσεις διακοπών ή σε τοποθεσίες που έχουν διαμορφωθεί για να χρησιμοποιηθούν ως κατασκήνωση, της παροχής του δικαιώματος χρήσης ακινήτου και της παροχής υπηρεσιών για την προετοιμασία και συντονισμό κατασκευαστικών εργασιών, όπως οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ή επιχειρήσεων επίβλεψης:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας

 

Για παράδειγμα έστω ότι μέσω του υποκαταστήματος πραγματοποιούνται υπηρεσίες εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανακαίνιση κτιρίου που βρίσκεται στο Βέλγιο. Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, τόπος φορολογίας του ΦΠΑ είναι το Βέλγιο και συνεπώς δεν θα χρεωθεί ΦΠΑ στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί από το υποκατάστημα στην Ελλάδα. Όμοια δεν θα υπολογισθεί ΦΠΑ στην Ελλάδα, αν το υποκατάστημα παρέχει υπηρεσίες συναφείς με ακίνητο που βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού και ο λήπτης της υπηρεσίας είναι εγκαταστημένος στην Ελλάδα. Αντίθετα, αν το υποκατάστημα λαμβάνει υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό από ελληνική επιχείρηση, τόπος φορολογίας για το σκοπό του ΦΠΑ είναι η χώρα του εξωτερικού όπου βρίσκεται το ακίνητο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ΦΠΑ θα αποδοθεί στην ξένη χώρα με βάση τα όσα προβλέπει η δικής νομοθεσία.

Στην περίπτωση που το υποκατάστημα αγοράζει αγαθά από το κεντρικό, ήτοι την αλλοδαπής εταιρεία. Τα εν λόγω αγαθά αποστέλλονται από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Αν τα εν λόγω αγαθά τιμολογηθούν στο υποκατάστημα, τότε η συγκεκριμένη αγορά θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση σύμφωνα με τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 11. Επιπλέον, αν τα εν λόγω αγαθά αποστέλλονται στις εγκαταστάσεις του υποκαταστήματος στην Ελλάδα με σκοπό να πωληθούν απευθείας από το κεντρικό σε τρίτη επιχείρηση στο εσωτερικό της χώρας, τότε η συναλλαγή αυτή θεωρείται επίσης, ενδοκοινοτική απόκτηση σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της περ. γ, του άρθρου 12. Εφιστούμε την προσοχή σας στις εξαιρέσεις των περιπτώσεων, του άρθρου του άρθρου 3, του ΦΠΑ.

Τέλος, αν αναφέρεστε σε κάποια ειδικότερη περίπτωση συναλλαγών, παρακαλούμε να επανέλθετε με νεότερο ερώτημά σας στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.