14 Σεπτεμβρίου 2015

Επέκταση δραστηριότητας Μηχανικού, σε εμπορικό τομέα παροχής υπηρεσιών

Μηχανικός με κύρια δραστηριότητα: «Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών για δίκτυα κ.λπ.» και με δευτερεύουσες: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υπολογιστών» και «Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων κ.λπ.», μπορεί να κάνει επέκταση δραστηριότητας ως μπογιατζής; Και αν 'ναι', αυτή θα θεωρείται δευτερεύουσα; Τέλος, φορολογικά και από την στιγμή που πληροί τις προϋποθέσεις και φορολογείται ως μισθωτός με την πρώτη δραστηριότητα, πώς θα φορολογηθεί και με τις δυο δραστηριότητες. Ξεχωριστά; Ως σύνολο; Και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να φορολογηθεί ως μισθωτός;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οποιαδήποτε δραστηριότητα προστίθεται μετά από αυτή που αρχικώς έχει δηλωθεί ως κύρια, χαρακτηρίζεται δευτερεύουσα. Ο φορολογούμενος πάντως, μπορεί με δήλωσή του να αναδιατάξει τις δραστηριότητές του και να ορίσει διαφορετική κύρια δραστηριότητα από αυτή που εμφανίζεται ως αρχική. Η δραστηριότητα που αναφέρεται στο ως άνω ερώτημα ως μπογιατζής, εντάσσεται στον ΚΑΔ 43.34.10 «Εργασίες χρωματισμών».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΚΦΕ, για σκοπούς Φορολογίας Εισοδήματος, εργασιακή σχέση υφίσταται, εκτός των άλλων και όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που να είναι διαφορετική από την κατοικία του. Ωστόσο, με την Πολ. 1047/2015  διευκρινίστηκε ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και συνεπώς υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, όσοι λαμβάνουν αμοιβές «που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας».   Στη συνέχεια, η Φορολογική Διοίκηση θεωρεί ότι το πνευματικό στοιχείο προέχει σε εκείνους που με τις διατάξεις του  προηγούμενου ΚΦΕ  (Ν. 2238/1994, άρθρο 48), χαρακτηρίζονταν ως ελεύθεροι επαγγελματίες (όπως είναι και ο μηχανικός). Κατά αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να υπαχθούν και να φορολογηθούν με την κλίμακα μισθωτής εργασίας όσοι ασκούν επάγγελμα που δεν χαρακτηριζόταν ως τέτοιο, όπως ενδεικτικά οι αντιπρόσωποι, οι πράκτορες, οι μεσίτες, οι μεταφορείς, οι διαμεσολαβητές, οι εκτελωνιστές, οι φωτορεπόρτερ, οι διαφημιστές, οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλίσεων, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι κ.τ.λ., αλλά και τα επαγγέλματα που αναφέρονται στον χώρο των επισκευών – συντηρήσεων κατοικιών, μηχανημάτων κ.λπ., δεδομένου ότι ανέκαθεν όλες αυτές οι δραστηριότητες υπάγονταν στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και όχι στα ελευθέρια επαγγέλματα.

Συνεπώς, ο μηχανικός του ερωτήματος ενώ, βάσει της άποψης της Διοίκησης, ως ασκών επάγγελμα που εντάσσεται στα παλιά ελευθέρια του άρθρου 48 του Ν. 2238/94 (προηγούμενος ΚΦΕ), εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις της περ. στ, παρ. 2, άρθρου 12 του ΚΦΕ, το εισόδημά του θα φορολογηθεί με την κλίμακα του άρθρου 15 και τις μειώσεις του άρθρου 16. Ωστόσο, η προσθήκη της νέας δραστηριότητας (43.34.10), η οποία του προσδίδει την εμπορική ιδιότητα, κατά την γνώμη μας, του αφαιρεί την ένταξή του στην ως άνω ευεργετική διάταξη. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο γεγονός, ότι ο φορολογικός νομοθέτης, εξομοιώνει τον ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αποκλειστικά για σκοπούς ΚΦΕ, με τον μισθωτό, εκτιμώντας ότι βάσει των τιθέμενων περιορισμών (μέχρι τρεις εργοδότες, όχι εμπορική ιδιότητα, η κατοικία ως επαγγελματική έδρα, όχι μισθωτή εργασία από άλλη αιτία), τα εργασιακά χαρακτηριστικά του, συγκλίνουν με αυτά της μισθωτής (άρα, εξαρτημένης) εργασίας. Η οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς, συνιστά λόγο μη ένταξης στην συγκεκριμένη διάταξη. Συνεπώς, με την προσθήκη της νέας δραστηριότητας, η οποία έχει εμπορικά χαρακτηριστικά, το συνολικό εισόδημα θα φορολογηθεί ως προερχόμενο από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πάντως, τα ανωτέρω συνιστούν την άποψή μας. Δεν αποκλείεται να  δοθεί διαφορετική ερμηνεία από την Διοίκηση.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.