3 Σεπτεμβρίου 2015

Φόρος υπεραξίας από τη μεταβίβαση φορτηγού ΙΧ

Προσωπική εμπορική εταιρεία έκανε διακοπή στις 30/06/2015. Πριν την ημερομηνία διακοπής μεταβίβασε τρία φορτηγά ΙΧ σε άλλη επιχείρηση.O φόρος υπεραξίας που πλήρωσε στην ΔΟΥ Χίου για την μεταβίβαση των φορτηγών καταχωρείται στα έξοδα της επιχείρησης; ή στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος ΝΠ. στον κωδικό 008, ώστε να αφαιρεθεί από τους φόρους (συμψηφισμός) που θα καταβάλλει η επιχείρηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4172/2013, από 1.1.2014, τα εισοδήματα που αποκτούν τα ΝΠ θεωρούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους (παρ. 2, άρθρο 47). Στην περίπτωση δε μιας προσωπικής εταιρείας που τηρεί απλογραφικά βιβλία το ανωτέρω συνολικό εισόδημα θα φορολογηθεί με συντελεστή 26% μέχρι το ύψος των 50.000 ευρώ, ενώ τυχόν επιπλέον ποσό θα φορολογηθεί με συντελεστή 33% (παρ. 1, άρθρο 58). Περαιτέρω, όταν λαμβάνουν χώρα μεταβιβάσεις ιδιωτικών ΙΧ επιβατικών ή φορτηγών αυτοκινήτων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5, του ΝΔ 1142/1972, (κατά τον μέτρο που τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18, του Ν 2459/1997 καθώς και από την παρ. 10, του άρθρου 5, του Ν 3842/2010) για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας, εφόσον η επιχείρηση τηρεί τα βιβλία της με την απλογραφική μέθοδο.

Οι ως άνω διατάξεις αν και με τον προηγούμενο φορολογικό νόμο (Ν 2238/1994) καθόριζαν τον αυτοτελή τρόπο φορολόγησης των συγκεκριμένων συναλλαγών, με την εφαρμογή του Ν 4172/2013, αποσκοπούν πλέον στον υπολογισμό ενός ποσού φόρου μεταβίβασης που έχει τον χαρακτήρα της παρακράτησης και όχι της εξάντλησης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου από την απόκτηση του συγκεκριμένου τύπου εισοδήματος.

Συνεπώς, ο εν λόγω φόρος που καταβλήθηκε για την μεταβίβαση των οχημάτων στην αρμόδια ΔΟΥ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση του φόρου που γίνεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της υπόψη εταιρείας.

Κατά την άποψή μας, ο σχετικός φόρος υπεραξίας θα συμπληρωθεί στον κωδικό 009 – «Φόρος που παρακρατήθηκε» του εντύπου Ν, μιας και ο κωδ. 008 – «Φόρος που προκαταβλήθηκε» συμπληρώνεται αυτόματα την ΓΓΠΣ και ο χρήστης της εφαρμογής δεν έχει το δικαίωμα παρέμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου υπεραξίας, αλλά τυχόν θετικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από την μεταβίβαση, θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, ενώ, κατά την ίδια έννοια, τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα, θα μεταφερθεί στα αποτελέσματα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα νομικά πρόσωπα που διαλύονται δίχως να προβλέπεται στο καταστατικό τους ή το νόμο, η διαδικασία της εκκαθάρισης, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ΦΕ μέσα σε ένα μήνα από τη διάλυσή τους και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους (παρ. 2, του άρθρου 68, του Ν 4172/2013).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.