20 Ιουλίου 2015

Εργαζόμενος με «μπλοκάκι» και εργοδότη από ΗΠΑ

Εργαζόμενος (με έδρα την οικία του) και μπλοκάκι Π.Υ. με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ έναν εργοδότη από ΗΠΑ μπορεί να κάνει χρήση του κωδικού 019 και γενικότερα να φορολογηθεί ως μισθωτός (αφού καλύπτει τις προϋποθέσεις); Πως μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού; Στην ΔΟΥ δεν το δέχονται, λέγοντας ότι η σύμβαση με τον εργοδότη από ΗΠΑ δεν έχει Ελληνικό ΑΦΜ (του εργοδότη) και άρα δεν μπορεί να έχει την ωφέλεια των "μπλοκάκηδων" !!! Επίσης το ΤΠΥ προς τον εργοδότη του (ΗΠΑ) είναι υποχρεωμένος να χρεώνει ΦΠΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.Σύμφωνα με την γραμματική ερμηνεία της σχετικής διάταξης (δηλαδή της περίπτωσης στ, παρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ), η κατά παρέκκλιση, φορολόγηση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως είναι των υπόχρεων σε έκδοση ΤΠΥ, με την κλίμακα της μισθωτής εργασίας (των άρθρων 15 και 16), εκτός των λοιπών προϋποθέσεων[1] που πρέπει να υπάρχουν σωρευτικά, ο νομοθέτης  «επιθυμεί» απαραιτήτως να υφίσταται και έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή έργου, του υπόχρεου με τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες του. Περαιτέρω, βάσει της διάταξης του Ν 1882/1990 (άρθρο 6, παρ. 16), με την οποία καθιερώνεται η υποβολή, εκατέρωθεν, στοιχείων των συμβαλλομένων και η παροχή πληροφοριών, ως προς το περιεχόμενο της μεταξύ τους σύμβασης, μέσω της Κατάστασης Συμφωνητικών (ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β’/18.7.2000: «Συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών είναι ανίσχυρα αν δεν προσκομιστούν για θεώρηση στη ΔΟΥ».), κρίνεται ότι η σύμβαση δεν είναι ισχυρή αν δεν έχει ακολουθηθεί η ως άνω διαδικασία. Ασφαλώς, η σύμβαση διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά του ιδιωτικού συμφωνητικού και της αστικής ευθύνης, πλην όμως στερείται (σε περίπτωση μη υποβολής της Κατάστασης) φορολογικών αποτελεσμάτων. Ακολούθως, προκειμένου να γίνει δεκτή η Κατάσταση Συμφωνητικών, κατά την υποβολή της (πλέον υποβάλλεται στον διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ, ηλεκτρονικά), θα πρέπει να περιέχει το κυρίαρχο στοιχείο του ΑΦΜ των συμβαλλομένων, το οποίο χαρακτηρίζει τόσο την φορολογική κατοικία τους (Ελλάδα), όσο και την, εξ αιτίας αυτού, φορολόγηση των υπό απόκτηση εισοδημάτων στη χώρα μας.

Η σύμβαση που ενδεχομένως υπάρχει, μεταξύ του ημεδαπού υπόχρεου, του ασκούντος επιχειρηματική δραστηριότητα (του…«μπλοκάκια», δηλαδή) με αλλοδαπό πρόσωπο, που δεν διαθέτει φορολογική εγκατάσταση, άρα ούτε φορολογική κατοικία στη χώρα μας, δεν μπορεί να περιληφθεί στη Κατάσταση Συμφωνητικών, αφού δεν υφίσταται ελληνικός ΑΦΜ. Κατά την έννοια αυτή, δεν ικανοποιείται μία εκ των προϋποθέσεων που έχει θέσει ο νομοθέτης για την εφαρμογή της ευνοϊκής αυτής διάταξης, δηλαδή της φορολόγησης του ασκούντος επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά παρέκκλιση, με την κλίμακα της μισθωτής εργασίας. Επιπλέον, αφού θα απουσιάζει η παραπάνω προϋπόθεση, δεν θα είναι εφικτός ο έλεγχος των συναλλαγών και η διασταύρωσή τους, ώστε να μπορεί να αποδειχτεί η πραγματική (και μοναδική) σχέση με τον λαμβάνοντα τις υπηρεσίες  στις ΗΠΑ,

Από τα παραπάνω εκτεθέντα, προκύπτει ότι η απάντηση που σας έδωσαν από την ΔΟΥ είναι ορθή.

2. Σε ότι αφορά την χρέωση ή μη ΦΠΑ στα εκδιδόμενα παραστατικά προς τις ΗΠΑ, λόγω παροχής υπηρεσιών σε εκεί εγκατεστημένη επιχείρηση, παρατηρούμε τα εξής: Σύμφωνα με την περ. α, παρ. 2, άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ τόπος φορολόγησης είναι η χώρα εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας, εφόσον ο λήπτης είναι υποκείμενος στον φόρο (γενικός κανόνας). Συνεπώς, δεν χρεώνει ΦΠΑ στο ΤΠΥ η Ελληνική επιχείρηση. Ωστόσο, ο γενικός κανόνας διατυπώνεται με την επιφύλαξη «των επόμενων παραγράφων» του άρθρου 14.


[1] Μέχρι τρεις αντισυμβαλλόμενους ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα να προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, όχι εμπορική ιδιότητα (βλ. και την Πολ. 1120/2014) και να μην διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που να είναι διαφορετική από την κατοικία του.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.