14 Ιουλίου 2015

Δωρεάν προσφορά φαγητού για διαφημιστικούς λογούς

Πιτσαρία θέλει να τοποθετήσει ένα σταντ σε κεντρικό σημείο της πόλης συγκεκριμένη μέρα και συγκεκριμένες ώρες με σκοπό να διανέμει δωρεάν κομμάτια πίτσας στους περαστικούς. Τι ενέργειες θα πρέπει να κάνει ώστε να είναι καλυμμένη από οποιοδήποτε κλιμάκιο ελέγχου τόσο φορολογικά, όσο και ασφαλιστικά. Θα έχει 2 άτομα που θα προμηθεύουν το προϊόν και ο μόνιμος διανομέας θα πηγαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα προϊόντα. Με ποιο τρόπο θα τους ασφαλίσει (τους δύο) και πως θα είναι καλυμμένος σε έλεγχο του ΣΕΠΕ. Τι στοιχεία θα εκδίδει για τα προϊόντα; Πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια με τον Δήμο κλπ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γενικά, για την προσφορά δωρεάν αγαθών της επιχείρησης προς τρίτους για λόγους προβολής και διαφήμισης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2β, του άρθρου 7, του κώδικα ΦΠΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές η επιχείρηση θα πρέπει να εκδώσει το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης[1] προκειμένου να γίνει διακανονισμός του ΦΠΑ των εξόδων που επιβάρυναν την παραγωγή ή την αγορά των αγαθών αυτών που διανέμονται δωρεάν. Το στοιχείο αυτό θα περιλαμβάνει το κόστος παρασκευής (όχι την τιμή πώλησής τους) των εδεσμάτων που παρέχονται δωρεάν, με τον αναλογούντα ΦΠΑ, ώστε κατά την συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ, να επέρχεται ο διακανονισμός του φόρου (εκροές). Αν τα υλικά παρασκευής υπάγονται σε συντελεστή 13%, στο σύνολό τους, θα εφαρμοστεί ο ίδιος συντελεστής και στο φερόμενο ως «στοιχείο αυτοπαράδοσης»

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ, βλέπε και την Πολ. 1003/31-12-2014), εφόσον κατά την διακίνηση των ως άνω αγαθών εκδίδεται το σχετικό παραστατικό αξίας, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής ή άλλου συνοδευτικού στοιχείου.

Σκόπιμο είναι για τη προωθητική αυτή ενέργεια που αναλαμβάνεται από την επιχείρηση να υπάρχει και μία έγγραφη συμφωνία με τους τυχόν χορηγούς (λ.χ. προμηθευτές) από τους οποίους μπορεί να προμηθεύονται τα υλικά παραγωγής, ούτως ώστε να τεκμηριώνεται και να ενισχύεται το γεγονός της δωρεάν διάθεσης των προϊόντων.

Αναφορικά με την πρόσληψη και την ασφάλιση των εργαζομένων σημειώνεται ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία  μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εργασίας «ΕΡΓΑΝΗ». Ειδικότερα, ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά το ενιαίο έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης που περιλαμβάνει και τον Πίνακα Προσωπικού) σύμφωνα με τους όρους εργασίας και αμοιβής των συγκεκριμένων εργαζομένων. Καλό και σκόπιμο θα είναι, στη σύμβαση ουσιωδών όρων που προβλέπεται από το ΠΔ 156/1994, να αναγραφεί σχετικός όρος για τον τόπο και τον χώρο εργασίας των εργαζομένων, ως μέρος της συμφωνίας αυτών για την συγκεκριμένη αποστολή τους.  

Όσον αφορά την υποχρέωση έκδοσης ειδικής αδείας από την δημοτική αρχή για την τοποθέτηση πάγκου, θα σας παρακαλούσαμε να υποβάλλετε σχετικό ερώτημα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.


[1] Σημειώνεται ότι μετά την εφαρμογή του Ν 4308 /2014 (ΕΛΠ) και την κατάργηση, αρχικώς του ΚΒΣ και στη συνέχεια του ΚΦΑΣ, δεν προβλέπεται πλέον ο χαρακτηρισμός «ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης», αλλά το εκδοθέν παραστατικό για την συγκεκριμένη πράξη, είναι το τιμολόγιο ή το στοιχείο λιανικής πώλησης, που παίζουν αυτό τον ρόλο, με σχετική σημείωση στο σώμα τους.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.