5 Ιουνίου 2015

Έσοδα ΑΕ από συμμετοχή σε ΟΕ

ΑΕ μετέχει ως ομόρρυθμο μέλος σε ΟΕ με απλογραφικά βιβλία με ποσοστό 40%. Για τα έσοδα της χρήσης του 2013 η ΟΕ εξέδιδε βεβαίωση όπου η ΑΕ μέχρι τώρα δήλωνε τα έσοδα (καθαρό ποσό που της αναλογεί) στη δεύτερη σελίδα της περσυνής δήλωσης όπου τα αφαιρούσε από τα κέρδη της γιατί ήταν έσοδα που ήδη είχαν φορογηθεί. Με τον νόμο 4172/2013 τι ισχύει τελικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η περίπτωσή σας με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος εμπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. Τα (αφορολόγητα) έσοδα αυτής της περίπτωσης αναγράφονται στον κωδικό 495 του εντύπου Ν εφόσον ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) το νομικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανομή (καταβάλλων):

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει,

ii) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της EE, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός EE κατ' εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος και

iii) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα I Μέρος Β' της Οδηγίας 2011/96/EE ή σε οποιονδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς και

β) το νομικό πρόσωπο που λαμβάνει τα μερίσματα (λήπτης):

i) κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που διανέμει και

ii) διακρατεί το ως άνω ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Με την ΠΟΛ.1039/2015 διευκρινίστηκε ότι προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ο καταβάλλων μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής (E.E.) και περαιτέρω, προκειμένου για νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, αυτά μπορεί να είναι, πέρα από τα ρητά κατανομαζόμενα στο Παράρτημα της Οδηγίας (A.E. και E.Π.E.), οι IKE, καθώς και οι προσωπικές εταιρίες, οι οποίες πλέον υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην Ελλάδα.

Για να ισχύσει η απαλλαγή ο λήπτης των μερισμάτων πρέπει να είναι, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, νομικό πρόσωπο.

Παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά στο ερώτημα, αφήνεται να εννοηθεί ότι η συμμετοχή της Α.Ε. στο κεφάλαιο της ΟΕ με ποσοστό άνω του 10% υπερβαίνει την διετία. Κατά συνέπεια ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις για την αναγραφή του εσόδου (καθαρού) στον κωδικό 495 προκειμένου να αφαιρεθεί από το φορολογητέο εισόδημα.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο πίνακας 4 ο οποίος «συνδέεται» με τον κωδικό 495 με την παροχή αναλυτικών πληροφοριών για τα απαλλασσόμενα εισπραττόμενα μερίσματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Το ποσό των εισπραττόμενων μερισμάτων που απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις, προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού, το οποίο όμως δεν φέρει τον όρο «αφορολόγητο» όπως άλλωστε έχει διευκρινιστεί με την ΠΟΛ.1007/2.1.2014 εγκύκλιό για τα αφορολόγητα έσοδα που προβλέπονται από τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα εισπραττόμενα μερίσματα κατ' εφαρμογή του άρθρου 48.

Αν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί το αποθεματικό αυτό ή μέρος του, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, δηλαδή αυτό δεν προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης συναθροιζόμενο με τα λοιπά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.4172/2013, γιατί θεωρείται ότι εμπίπτει στην έννοια των μερισμάτων

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.