2 Ιουνίου 2015

Φορολόγηση εργαζομένου με μπλοκάκι

Εργαζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις φορολόγησης ως μισθωτός με μπλοκάκι, υπέγραψε σύμβαση έργου με φορέα του Δημοσίου το Δεκέμβριο του 2014. Βάσει της σύμβασης ο φορέας ζήτησε έκδοση τιμολογίου τον Ιανουάριο του 2015 που αφορούσε αμοιβές Δεκεμβρίου 2014/Ιανουαρίου 2015 μη δεχόμενος την μερική τιμολόγηση για το Δεκέμβριο με 31/12/2014. Ποιος ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός του τιμολογίου αυτού έτσι ώστε να είναι σύννομος ο εργαζόμενος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) όπως ισχύουν από 1.1.2015 και όπως ερμηνεύτηκαν με την Πολ. 1003/2014, διευκρινίστηκε ότι ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου αποσυνδέεται από την εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου σχετικά με την αναγνώριση των πωλήσεων. Δηλαδή, η υποχρέωση αναγνώρισης των εσόδων είναι θέμα πραγματικών περιστατικών σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια αναγνώρισης (π.χ. παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσίας) και δεν προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου η οποία μπορεί και να γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων (απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα).

Με βάση τα ανωτέρω, λοιπόν, στην περίπτωση που ο ατομικός επιχειρηματίας που αναφέρεται παρέχει συνεχιζόμενη υπηρεσία σε φορέα του δημοσίου, ο χρόνος έκδοσης του σχετικού παραστατικού πώλησης εξαρτάται από τους όρους της σύμβασης που έχει συμφωνηθεί αναφορικά με το χρόνο που γίνεται απαιτητό μέρος της αμοιβής του. Διότι αν λ.χ. η έγγραφη σύμβαση διάρκειας 12/2014 – 2/2015, καθορίζει ότι η αμοιβή καθίσταται απαιτητή με τη λήξη της σύμβαση παροχής υπηρεσίας, τότε το τιμολόγιο θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι τις 15 Μαρτίου 2015, με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα που εκδίδεται (λ.χ. 13/3/2015, βλ. και παρ. 11.1.3 της Πολ. 1003/2014).

Ωστόσο, ο ατομικός επιχειρηματίας θα πρέπει να αναγνωρίσει εντός του 2014 την αναλογία εσόδου που αφορά το έτος αυτό, βασιζόμενος στην αρχή του δεδουλευμένου. Δηλαδή, συνεχίζοντας το ανωτέρω παράδειγμα, αν για το σύνολο της υπηρεσίας του πρόκειται να λάβει αμοιβή ύψους 2.000 ευρώ, θα καταχωρίσει ως έσοδο στα βιβλία το μέρος που αναλογεί στον ένα μήνα, ήτοι: 2.000 Χ (1/3) = 666,67 ευρώ.

Σημειώνεται δε τέλος ότι το γεγονός της ένταξης του ατομικού επιχειρηματία στις διατάξεις της περ. στ, της παρ. 2, του άρθρου 12, του ΚΦΕ, βάσει των οποίων το εισόδημά του φορολογείται με την κλίμακα φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, δεν επηρεάζει τη διαδικασία της έκδοσης φορολογικών παραστατικών ή της ενημέρωσης των λογιστικών του βιβλίων.

Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα ανωτέρω ισχύουν από την 1/1/2015 οπότε και τίθενται σε ισχύ τα Ε.Λ.Π. με ταυτόχρονη κατάργηση του Κ.Φ.Α.Σ. Μέχρι την 31/12/2014 ο χρόνος έκδοσης των τιμολογίων ορίζεται στην παρ. 14 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. Σύμφωνα με αυτόν «στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία».

Εν συνεχεία στην παρ.15 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι «εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (σ.σ. Δημόσιο κλπ.), το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση από τις αρμόδιες αρχές της πώλησης συγγραμμάτων».

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι και βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. εφόσον η παροχή της υπηρεσίας εκδόθηκε εντός του Ιανουαρίου του 2015 ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου μπορεί να επεκταθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παροχή των υπηρεσιών δηλαδή μέχρι το τέλος του 2015.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.