18 Μαϊου 2015

Φορολόγηση αγροτικού εισοδήματος από ιδιωτικό υπάλληλο

Για το 2014 που έχει καταργηθεί το αντικειμενικό σύστημα φορολόγησης των αγροτεμαχίων πώς θα γίνει φορολόγηση της παραγωγής π.χ. ελαιολάδου από μη αγρότη εάν αυτό πουληθεί ή εάν δεν πουληθεί (καταναλωθεί από τον ίδιο); Τι γίνεται με την επιδότηση; Σε ποιους κωδικούς μπαίνουν όλα αυτά στην δήλωση Ε1;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο νόμος προβλέπει την διενέργεια  οικονομικών πράξεων και από πρόσωπα που δεν ασκούν συστηματικά επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς δεν υποχρεούνται σε έκδοση των παραστατικών πωλήσεων και στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων (παρ. β, άρθρο 39, του Ν 4308/2014). Στα πρόσωπα αυτά, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ, περιλαμβάνονται τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ετησίως. Επίσης, στην κατηγορία αυτή μπορεί να ανήκουν και δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Πολ. 1003/2015 (ερμηνευτική διατάξεων του Ν. 4308/2014) μας δίνει τον ορισμό της ευκαιριακής δραστηριότητας: «Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά. Τέτοια πραγματικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης».

Μολονότι, στις ενδεικτικές περιπτώσεις που αναφέρονται στην Πολ. 1003/2015, δεν γίνεται ρητή αναφορά σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εισόδημα από την περιστασιακή πώληση αγροτικών αγαθών, θεωρούμε ότι η κατηγορία αυτή των φυσικών προσώπων εμπίπτει στο πλαίσιο της ευκαιριακής δραστηριότητας. Επομένως, οι ιδιώτες που ενώ λ.χ. απασχολούνται ως υπάλληλοι σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή λαμβάνουν σύνταξη κ.λπ. αποκτούν εισόδημα, περιστασιακά από την καλλιέργεια γης, το οποίο ετησίως δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, εμπίπτουν στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Στην προκειμένη περίπτωση ο φορολογούμενος θα δηλώσει το πραγματικό του εισόδημα από τις πωλήσεις αγαθών ως εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Το εισόδημα αυτό μπορεί να αποδεικνύεται από οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, όπως λ.χ. απλές αποδείξεις είσπραξης, παραστατικά του ελαιοτριβείου κ.λπ.. 

Οι αγροτικές επιδοτήσεις, βάσει του πρόσφατου N. 4328/2015 (παρ. 1, του άρθρου 2), μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ ύψους, δεν θα υπαχθούν σε φόρο. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι οι αποζημιώσεις στο σύνολό τους, επίσης, δε φορολογούνται.

Όσον αφορά την διαδικασία δήλωσης του ανωτέρω εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα από μη κατ’ επάγγελμα αγρότες, έχει γίνει γνωστό από τη ΓΓΔΕ ότι θα μπορούν κατ’ εξαίρεση να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3. Στο Ε3 θα μπορούν να περιλάβουν το σύνολο του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβανομένων και των επιδοτήσεων κατά το μέρος που υπερβαίνουν το απαλλασσόμενο ποσό των 12.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι για τις πωλήσεις σε τρίτους θα καταχωρίζεται ως έσοδο το πραγματικά εισπραττόμενο ποσό, καθώς σε καμία περίπτωση δεν ισχύει και δεν μπορεί να εφαρμοστεί το καταργηθέν αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του εισοδήματος. Τονίζεται τέλος, ότι στην περίπτωση που δεν αποκτάται εισόδημα, λόγω ιδιοκατανάλωσης του συνόλου της αγροτικής παραγωγής από τον ίδιο τον μη αγρότη παραγωγό, κατά τη γνώμη μας, δε θα δηλωθεί εισόδημα στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.