11 Μαϊου 2015

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για μεταφορά από τουριστικό γραφείο

Θα ήθελα να ρωτήσω πως θα πρέπει να διαχειρίζεται ταξιδιωτικό γραφείο υπηρεσία για μεταφορά πελάτη στην οποία έχει πουλήσει σε τρίτο γραφείο ή έχει πουλήσει σε πελάτη του απευθείας όταν ο προμηθευτής έχει την έδρα στο εξωτερικό και η απόδειξη του δεν εμπεριέχει ΦΠΑ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την αντιμετώπιση ως προς τον ΦΠΑ του εσόδου που αποκτά το ταξιδιωτικό γραφείο στην Ελλάδα από την μεσολάβησή του για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς είτε απευθείας σε πελάτη του, είτε την «πώληση» αυτής σε τρίτο τουριστικό γραφείο, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

1. Παροχή υπηρεσίας μεσολάβησης σε μη υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο (λ.χ. ιδιώτη).

Στην προκειμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη παροχή φορολογείται: α) στο εσωτερικό της χώρας εφόσον η μεταφορά πραγματοποιείται εντός της Ελλάδας. Άρα το τουριστικό γραφείο θα εκδώσει τιμολόγιο ή απόδειξη, κατά περίπτωση, αναγράφοντας τον αναλογούντα ΦΠΑ (23%).

β) Δεν είναι το εσωτερικό στης χώρας στην περίπτωση που η μεταφορά λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό. Συνεπώς, το τουριστικό γραφείο δε θα αναγράψει ΦΠΑ επί της αμοιβής του, στο σχετικό παραστατικό.

2. Παροχή υπηρεσίας μεσολάβησης σε υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο (λ.χ. άλλο τουριστικό γραφείο).

Αν τώρα η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας γίνεται προς υποκείμενο στο φόρο (λ.χ. άλλο τουριστικό πρακτορείο) εντός της ΕΕ, έχει εφαρμογή ο γενικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο τόπος φορολόγησης είναι η χώρα που εδρεύει ο λήπτης της υπηρεσίας. Επομένως, αν ο λήπτης της υπηρεσίας είναι τουριστικό πρακτορείο που βρίσκεται στην Ελλάδα, θα πρέπει να χρεωθεί ο ελληνικός ΦΠΑ (23%) από το γραφείο σας. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή το πρακτορεία εδρεύει στο εξωτερικό δε θα υπολογισθεί ΦΠΑ.

Τέλος, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι για υπηρεσίες μεσολάβησης με προμήθεια εφαρμόζεται το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, βάσει των σχετικών διατάξεων της παρ. 5, του άρθρου 43, του Ν 2859/2000.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.