14 Απριλίου 2015

Μίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων

Εταιρεία ΕΠΕ που κάνει σύμβαση μίσθωσης για 3 επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες τις επιχείρησης και τα οποία στο τέλος τις σύμβασης είτε θα επιστραφούν, είτε θα αγοραστούν. Πως αντιμετωπίζονται τα τιμολόγια μίσθωσης ως πάγιο ή ως έξοδο. Παρακαλώ κάποια παραδείγματα για να γίνει κατανοητό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι συμβάσεις leasing χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Εκείνες που χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές μισθώσεις όπου τις περισσότερες φορές το μίσθιο μεταβιβάζεται στον μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης, και εκείνες στις οποίες το μίσθιο επιστρέφεται στον εκμισθωτή (λειτουργική μίσθωση). Ειδικότερα, για να χαρακτηρισθεί μία σύμβαση «χρηματοοικονομική» θα πρέπει να πληρούνται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις (παρ. 2, του άρθρου 24, του Ν 4172/2013): 

α) η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης,

β) η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για την εξαγορά του εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας,

γ) η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου "όπως αυτή προκύπτει από τoν πίνακα της παραγράφου 4"[3] ακόμη και στην περίπτωση που ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται κατά τη λήξη της μίσθωσης,

δ) κατά τη σύναψη της σύμβασης της μίσθωσης, η παρούσα αξία των μισθωμάτων ανέρχεται τουλάχιστον στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται,

ε) τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης που μόνον ο μισθωτής δύναται να τα μεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σημαντικές αλλοιώσεις.

Στην περίπτωση της μίσθωσης οχημάτων στην έννοια του μισθώματος σύμφωνα με την περίπτωση δ' δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη λειτουργίας και κυκλοφορίας του οχήματος

Οπότε είναι απαραίτητο μελετώντας αναλυτικά τη σύμβαση να προσδιορίσετε κατά πόσο ισχύει κάποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ειδικά το β ή γ, που δεν προκύπτει από το ερώτημα. Ανάλογα με το είδος της συμβάσεως υπάρχει διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση στην καταχώριση των παραστατικών των μηνιαίων μισθωμάτων.

Χρηματοοικονομική Μίσθωση:

Με τη σύναψη μιας σύμβασης leasing η ΕΠΕ απέκτησε 3 αυτοκίνητα τα οποία θα τα καταχωρήσει ως πάγια στο λογαριασμό 14.01 - Μικτή αξία κτήσης μεταφορικών μέσων του Παραρτήματος Γ, του Ν. 4308/2014, με ταυτόχρονη πίστωση του λογαριασμού 53.06 - Άλλες υποχρεώσεις προς μη συνδεδεμένες οντότητες. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με το άρθρο 24, του νόμου 4172/2013, οι μισθωτές θα καταχωρούν στα έξοδα τους τις αποσβέσεις των παγίων (αυτοκινήτων) που έχουν αποκτήσει μέσω χρηματοοικονομικής μίσθωσης.

Τα τιμολόγια μίσθωσης που θα πληρώνονται κάθε μήνα θα καταχωρούνται με λογιστικές εγγραφές όπου θα απεικονίζεται χωριστά το υπολειπόμενο κεφάλαιο (χρέωση 53.06) και ο τόκος του μισθίου που καταβάλλεται κάθε μήνα (χρέωση 65.04). Φυσικά θα πρέπει να γίνει λογιστική εγγραφή και για τον ΦΠΑ κάθε μήνα, στον λογ. 64.11 - Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος).

Λειτουργική Μίσθωση:

Τα τιμολόγια μίσθωσης θα καταχωρούνται κάθε μήνα με χρέωση του λογαριασμού 64.05.01 - Ενοίκια - μη συνδεδεμένες οντότητες των ΕΛΠ και πίστωση του λογαριασμού των υποχρεώσεων για την απόδοση του μισθίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε να ανατρέξετε σε σχετικό άρθρο: Ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός των συμβάσεων leasing μετά τον Ν 4172/2013, του Β. Μιχελινάκη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τον Δεκέμβριο του 2013. Σχετική επίσης είναι και η Πολ. 1073/2015.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.