1 Απριλίου 2015

Λογιστική ιατρικών συλλόγων

Με την Πολ. 1022/2015 οι ιατρικοί σύλλογοι θεωρούνται πολύ μικρές οντότητες. Αυτό σημαίνει: 1) Πρέπει να τηρούν απλογραφικά βιβλία; 2) Πρέπει να εμφανίζουν τα έσοδα από συνδρομές κατά το έτος που αφορούν και όχι συγκεντρωτικά όπως σήμερα (π.χ Ιατρός τον Μάιο του 2015 εξοφλεί συνδρομή έτους 2015, 50ευρώ αλλά και συνδρομές 2013 και 2014 από 40ευρώ. Ποιά ποσά, με βάση την αρχή του δεδουλευμένου θα αναγραφούν στα έσοδα του συλλόγου κατά την υποβολή δήλωσης του 2015; 3) Πρέπει να εκδίδουν τις αποδείξεις συνδρομών μέχρι τέλους του έτους ανεξαρτήτως της είσπραξης τους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πράγματι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ, του άρθρου 1, του Ν 4308/2014, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν από την Πολ. 1022/2015, οι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας που έχουν συσταθεί ως ΝΠΔΔ εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Περαιτέρω, όπως ορίζεται στις παρ. 11 και 12, του άρθρου 3, οι πολύ μικρές οντότητες των ανωτέρω διατάξεων, υποχρεούνται στην τήρηση των λογιστικών αρχείων με απλογραφικό τρόπο, καθώς και στη σύνταξη της ετήσιας συνοπτικής κατάστασης αποτελεσμάτων (παρ. 8, του άρθρου 16), κατά το υπόδειγμα Β.6. Οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις καταλαμβάνουν τα έσοδα και τα έξοδα της οντότητας. Ωστόσο, όπως έχει επανειλημμένα επισημανθεί από τη φορολογική διοίκηση, τα ποσά που λαμβάνονται από τους συλλόγους και τα λοιπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠ ως συνδρομές, δεν ενσωματώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία του «εισοδήματος» και επομένως για το σκοπό της φορολογίας δε θεωρούνται έσοδα (Πολ. 1059/2015 & 1044/2015). Εν τούτοις, είναι σκόπιμο να παρακολουθούνται διακεκριμένα σε χωριστό λογαριασμό του απλογραφικού βιβλίου προκειμένου να διευκολύνεται η συμπλήρωση του εντύπου της φορολογική δήλωσης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι προφανές ότι τα ποσά των εισφορών και συνδρομών των μελών των ως άνω οντοτήτων θα καταχωρίζονται στα λογιστικά αρχεία βάσει του χρόνου είσπραξής τους και όχι βάσει της περιόδου που αφορούν, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των εσόδων και των εξόδων. Η δε έκδοση της απόδειξης κατά την είσπραξη των εισφορών είναι απαραίτητη για την τήρηση του βιβλίου του ταμείου του συλλόγου και την παρακολούθηση των απαιτήσεων από τα μέλη του. Υπενθυμίζουμε ότι η έννοια του δεδουλευμένου, καταλαμβάνει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιχειρηματική δραστηριότητα (αν ασκεί τέτοια ο Σύλλογος) και όχι στις συνδρομές που εισπράττει από τα μέλη του, οι οποίες όπως ήδη αναφέραμε δεν συνιστούν εισόδημα.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.