13 Μαρτίου 2015

Εκπρόθεσμή δήλωση εισοδήματος ΑΕ και μεταφορά ζημιών

ΑΕ για τη χρήση 2011 υπέβαλλε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (06/2013 μεθεπόμενο έτος) με ζημία χρήσης 100.000,00€ και ζημία παρελθουσών χρήσεων 3.000.000,00€. Οι δηλώσεις των επόμενων χρήσεων (ζημιογόνες) 2012, 2013 υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα χωρίς να παρουσιάζονται οι ζημιές παρελθουσών χρήσεων (δεν τις εμφάνιζε το taxis). Ερώτημα: Μπορώ να υποβάλλω σήμερα τροποποιητικές δηλώσεις για χρήσεις 2012 και 2013 ώστε να κάνω χρήση των ζημιών των χρήσεων της πενταετίας για να τις συμψηφίσω με κέρδη χρήσης 2014?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως είναι γνωστό μέχρι την 31/12/2013 ήταν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.2238/1994 όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος. Με βάση τις τότε ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα την παρ.1 του άρθρου 61 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.3522/2006 και σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1052/2007 είχαν γίνει δεκτά τα εξής:

Αντίθετα με τις μέχρι την ψήφιση του Ν.3522/2006 ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες παράλειψη του υπόχρεου να αναγράψει τη ζημία που προέκυψε στα προηγούμενα αυτού οικονομικά έτη, του στερούσε το δικαίωμα να τη συμψηφίσει με εισοδήματα του ίδιου και των επομένων ετών, με τις νέες διατάξεις σε εναρμόνιση με την απόφαση 3431/1997 του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι δεν απαιτούταν η αναγραφή αυτής της μεταφερόμενης ζημιάς και στα επόμενα έτη, προκειμένου να γίνει δεκτή.

Αυτό όμως που εξακολούθησε να ισχύει μέχρι την κατάργηση του Ν.2238/1994 ήταν ότι οι επιχειρήσεις διατηρούσαν το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας που προέκυψε από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. στα επόμενα έτη, εφόσον η ζημία είχε δηλωθεί εμπρόθεσμα ή μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους όπου προέκυψε.

Κατά συνέπεια ζημίες που είχαν προκύψει και δεν είχαν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη ή σε υποβαλλόμενη εντός του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, δεν αναγνωρίζονται. Ζημιές που είχαν δηλωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά δεν αναγράφηκαν ως ζημιά προηγουμένων χρήσεων σε επόμενες δηλώσεις, αναγνωρίζονται. Έτσι οι ζημιές της χρήσης 2011 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ζημιές των χρήσεων 2012 και 2013 εφόσον είχαν δηλωθεί εμπρόθεσμα στην οικεία φορολογική δήλωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμψηφισμό με κέρδη της χρήσης 2014.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.