3 Μαρτίου 2015

Ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο τρίτου

Μπορεί πατέρας να παραχωρήσει δωρεάν οικόπεδο σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ που δεσμεύει ο γιος του για μια 16ετια για ανέγερση και μίσθωση τουριστικών κατοικιών μέσω ΕΣΠΑ. Η ΙΚΕ με δίκες τις δαπάνες θα ανεγείρει τις κατοικίες που θα εκμεταλλεύεται. Φορολογικά συμφέρει κατά τη λήξη της παραχώρησης η ΙΚΕ να έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τα ακίνητα που κατασκεύασε ή να αποζημιωθεί για αυτά και να παραμείνουν στον ιδιοκτήτη. Οι δαπάνες της ΙΚΕ για την ανέγερση καταχωρούνται στα βιβλία ως πάγιος εξοπλισμός ή δηλώνονται από τον ιδιοκτήτη στο Ε1 ως τεκμήριο απόκτησης. Οι αποσβέσεις θα γίνουν βάσει του χρόνου παραχώρησης?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την ανέγερση ακινήτου σε οικόπεδου τρίτου είναι σκόπιμο η παραχώρηση της χρήσης να γίνει με συμφωνητικό μίσθωσης με διάρκεια τουλάχιστον εννέα έτη, προκειμένου ο μισθωτής – στην συγκεκριμένη περίπτωση η ΙΚΕ – να διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσης του ΦΠΑ των εξόδων κατασκευής (παρ. 4α, του άρθρου 33, του ΦΠΑ). Επιπλέον, ως προς τη φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41, του Ν 4172/2013 (ΚΦΕ), θεωρείται μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, μεταξύ άλλων, και η αγοραία αξία του κτίσματος που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου με τη λήξη ή διακοπή της μισθωτικής σχέσης. Για τον υπολογισμό του φόρου που αναλογεί από την μεταβίβαση αυτή ως υπεραξία λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία του κτίσματος που ανεγέρθηκε. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι εν λόγω διατάξεις θα εφαρμοστούν από 1.1.2017 βάσει του άρθρου 90, του Ν 4316/2014.

Συμπερασματικά, εφόσον οι δαπάνες κατασκευής των τουριστικών κατοικιών καλυφθούν αποκλειστικά από την ΙΚΕ, δεν αποτελούν αντικειμενική δαπάνη απόκτησης για τον πατέρα και άρα δεν θα πρέπει να δηλωθούν στο έντυπο Ε1 της φορολογικής του δήλωσης. Περαιτέρω, τυχόν φόρος υπεραξίας από τη μεταβίβαση των κατοικιών, θα οφείλεται από τον πατέρα μόνο στην περίπτωση διακοπής της μίσθωσης μεταξύ του ιδίου και της ΙΚΕ και πάντοτε κατά το χρόνο της διακοπής (ή λήξης) της σύμβασης αυτής. Αποσβέσεις επί της αξίας κατασκευής των κατοικιών η ΙΚΕ δικαιούται να υπολογίζει βάσει των διατάξεων της περ. β, της παρ. 1 & παρ. 6, του άρθρου 24, από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία. Ο δε ετήσιος συντελεστής απόσβεσης που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 4% ανεξάρτητα από τα έτη της μίσθωσης του οικοπέδου.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.